Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-150/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
Uchwała Nr XXI – 150/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 czerwca 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
- Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
- Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na tok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr Nr XVIII-126/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-47/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr Nr XIX-136/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.”
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale,


§ 2
Zwiększa się o kwotę 3.735.728 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego § 6180 1.106.000 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 64.194 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 8.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2708-1 2.063.892 zł
§ 2708-2 114.426 zł
§ 2709-1 364.216 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 2440 15.000 zł


§ 3
1. Zwiększa się o kwotę 4.545.728 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 340.000 zł
§ 6050 1.106.000 zł
§ 6610 50.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 6050 420.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 8.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4300 39.594 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 4010-3 21.000 zł
§ 4210-3 3.600 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 3118-1 487.375 zł
§ 4018-1 27.140 zł
§ 4018-2 95.115 zł
§ 4118-1 129.795 zł
§ 4118-2 14.362 zł
§ 4128-2 2.330 zł
§ 4218-1 862.000 zł
§ 4219-1 308.000 zł
§ 4288-1 5.650 zł
§ 4308-1 551.932 zł
§ 4308-2 2.619 zł
§ 4309-1 56.216 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 4210 10.000 zł
§ 4300 5.000 zł

2.Zmniejsza się o kwotę 2.610.000 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-5 2.190.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4010-0 200.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4010-0 220.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.935.728 zł


§ 4

Treść § 3 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.384.329 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z :
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.822 800 zł
2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.561.529 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11.791.259 zł a rozchody w wysokości 4.406.930 zł
3. Wolne środki w kwocie 2.406.930 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych”.

§ 5
Treść § 6.2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
dochody 251.745 zł
wydatki 336.498 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.
§ 6
Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 8
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 20.06.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 25.06.2008 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.51Magdalena RudnikEdycja strony
25.06.2008 r., godz. 10.35Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3332 razy.