Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 113/08

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
Uchwała Nr XVI-113/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.02.2008 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. D.z. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 , art. 83 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 1.800.000 zł ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1165 z późn. zm), zwany dalej kredytem.

§ 2
Kredyt przeznacza się na finansowanie inwestycji pn. budowa mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie ujętej w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 - dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.


§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z jej oprocentowaniem stanowić będzie weksel własny in blanco.


§ 4

Spłata kredytu nastąpi w latach 2009-2013.


§ 5

Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Tadeusz Wiśniewski

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.800.000 zł. Zaciągany kredyt będzie przeznaczony na finansowanie inwestycji pn. Budowa mostu na rzece Rządzy w Starym Kraszewie realizowanej w II półroczu 2008 r.
Planowane zadłużenie na:
1) dzień 31.12.08 r. wyniesie 23.058.632 zł co stanowi 26,8 % planu dochodów.
2) dzień 31.12.09 r. wyniesie 18.052.860 zł co stanowi 19 % planu dochodów.
3) dzień 31.12.10 r. wyniesie 12.045.581 zł co stanowi 13,1 % planu dochodów.
4) dzień 31.12.11 r. wyniesie 7.309.809 zł co stanowi 7,7 % planu dochodów .
5) dzień 31.12.12 r. wyniesie 2.869.662 zł co stanowi 2,9 % planu dochodów.
6) dzień 31.12.13 r. wyniesie 856.390 zł co stanowi 0,90 % planu dochodów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.03.2008 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 14.03.2008 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.03.2008 r., godz. 08.36Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2348 razy.