Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 98/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr XIV – 98/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 r.
- uchwałą Nr III-61/07 i Nr III-62/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-81/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr III-88/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr III-89/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr IX-62/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-99/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr X-69/07 i X-71/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28-08-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-123/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwałą Nr III-129/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwałą Nr III-130/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,
- uchwałą Nr XI-78/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18-09-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-135/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwałą Nr III-139/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,
- uchwałą Nr XII-82/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-146/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.11.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwałą Nr III-155/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.11.2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,


- uchwałą Nr XIII-90/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,

wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale,


§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 729.175 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6439 632.805 zł
§ 6300 20.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 6260 10.520 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2440 65.850 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 729.175 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6069-1 632.805 zł
§ 6220 20.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 6050 10.520 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4270 65.850 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 2.605.760 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego § 8020 1.000.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050-2 856.130 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6068-1 97.600 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 6050-2 171.230 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050-0 480.800 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 1.886.585 zł


§ 4

1. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.605.760 zł w tym
1. § 952 - kredyty o kwotę 1.000.000 zł
2. § 952 - pożyczki o kwotę 1.508.160 zł
3. § 903 pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 97.600 zł
2. Zmienia się treść § 3 uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie
„Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.641.229 zł zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 1.510.000 zł
b) zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 461.700 zł
c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.657.150 zł
d) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.012.379 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 11.011.878 zł a rozchody w wysokości 4.370.649 zł zgodnie z załącznikiem


§ 5

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Limitów Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 ‘’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „Przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.01.2008 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 13.45Małgorzata JeznachEdycja strony
11.01.2008 r., godz. 12.18NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2715 razy.