Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV – 104/07

w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.
Uchwała Nr XIV – 104/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.


w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustanawia się minimalne stawki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości, w kwotach netto, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przy zawieraniu umów dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym Zarząd Powiatu będzie każdorazowo ustalał stawkę czynszu w oparciu o minimalne stawki określone we wspomnianym w ust. 1 załączniku.

§2.

1. Przy dzierżawie i najmie tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) powierzchnia dzierżawy i najmu zostaje obliczona w następujący sposób: powierzchnia gruntu pod obiektem budowlanym powiększona o obszar niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania.
2. W przypadku reklam stojących i wiszących podstawę obliczenia czynszu stanowi powierzchnia reklamowa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr V-37/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2003 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.01.2008 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 13.49Małgorzata JeznachEdycja strony
10.01.2008 r., godz. 11.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2466 razy.