Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII – 93/07

w sprawie zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr XIII – 93/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 listopada 2007 r.w sprawie zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej w kwocie 2.000.000 zł. (słownie: dwóch milionów złotych), jaki zostanie zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie na okres do 30 listopada 2008r., pod warunkiem uprzedniego rozwiązania Umowy z dnia 15 października 2003r. nr 109010797-I-KL-1/2003 o udzieleniu przez Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie - Centrum Korporacyjne w Warszawie, kredytu obrotowego temu Zespołowi na kwotę 1.000.000 zł. (słownie: jednego miliona złotych)

§ 2.

Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2007 – 2008.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2007 r., godz. 10.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2336 razy.