Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII – 92/07

w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie „Budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”.
Uchwała Nr XIII – 92/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 listopada 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie „Budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”.

Na podstawie art.12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie” w ramach programu „Blisko boisko” w kwotach:
1. 100.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
2. 100.000,00 zł ze środków Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.,
3. 100.000,00 zł ze środków Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie S.A.
i na wystawienie 3 weksli „in blanco” dla zabezpieczenia roszczeń o zwrot środków w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy do wysokości kwot uzyskanego dofinansowania.

§2.

Zapłata zobowiązań wynikających z weksli, o których mowa w §1 będzie następowała z dochodów budżetu powiatu.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2007 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2007 r., godz. 09.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2307 razy.