Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII – 82/07

w sprawie zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr XII – 82/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 października 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 r.
- uchwałą Nr III-61/07 i Nr III-62/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-81/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr III-88/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr III-89/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr IX-62/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-99/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr X-69/07 i X-71/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28-08-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-123/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwałą Nr III-129/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych,
- uchwałą Nr III-130/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,
- uchwałą Nr XI-78/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18-09-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-135/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 październik 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych,
- uchwałą Nr III-139/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 październik 2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych i własnych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale,


§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 190.980 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6300 70.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 32.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 88.980 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 446.500 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 446.500 zł
Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 255.520 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 810.794 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 160.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 6060 140.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6060 70.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-3 43.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-1 4.000 zł § 4270 59.843 zł § 6050-1 3.000 zł
§ 6050-2 155.655 zł Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560 30.000 zł
§ 6068- 2 3.237 zł
§ 6069-2 1.079 zł
§ 6220 32.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4010-2 41.000 zł
§ 4110-2 8.000 zł
§ 4120-2 1.000 zł
§ 4210-2 18.980 zł
§ 4270-2 20.000 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność § 4300 20.000 zł


2. Zmniejsza się o kwotę 1.066.314 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-3 280.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 6050-1 30.000 zł
§ 6050-0 70.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 2540 45.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 20.000 zł
§ 2540-4 30.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-6 25.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6068-1 3.237 zł
§ 6069-1 1.079 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 30.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4010-1 180.200 zł
§ 4040-1 2.650 zł
§ 4110-1 57.580 zł
§ 4120-1 8.440 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 2310 46.000 zł
§ 2320 30.500 zł § 3110 166.628 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-3 30.000 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 2540 10.000 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 255.520 zł


§ 4

Zmienia się § 6 i § 7 uchwały o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymują one brzmienie”

㤠6
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody 1.569.483 zł
wydatki 1.621.983 zł
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych dochody 304.050 zł wydatki 282.444 zł § 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 168.700 zł
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości 5.724.862 zł
3) innych podmiotów w wysokości 255.000 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 549.845 zł.”


§ 5

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Limitów Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 ‘’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „Dotacje podmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.11.2007 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.11.2007 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2007 r., godz. 12.32NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2778 razy.