Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI - 78/07

w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr XI-78/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 września 2007 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 r.
- uchwałą Nr III-61/07 i Nr III-62/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-81/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr III-88/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr III-89/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr IX-62/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-99/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr X-69/07 i X – 71/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28-08-2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 166.882 zł plan dochodów
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne § 6439 166.882 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 390.000 zł plan wydatków
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-0 80.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050-7 110.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6050-3 200.000 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 223.118 zł plan wydatków
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-2 150.118 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 73.000 zł

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.882 zł

§4

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadań inwestycyjnych w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007.
I.. Dochody zwiększa się o kwotę 166.882 zł z następujących źródeł:
W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 166.882 zł w tym :
- wpłata z budżetu Państwa należności za wykonaną w latach 2004-2005 modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie - kwota 166.882 zł

II.1 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 390.000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 80.000 zł , zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4314 w Leśniakowiźnie
b )w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 110.000 zł , zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych
c) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 200.000 zł jako wkładu własnego do projektu związanego z poprawą warunków hospitalizacji w szpitalu ( możliwość dofinansowania ze środków Sejmiku Mazowieckiego do kwoty 1 mln zł )

II.2. Zmniejszenie wydatków na kwotę 223.118 zł :
a) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów na :
- modernizację skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wileńskiej ( kwota 150.118zł)
b) w dziale 758 zmniejszenie o 73.000 zł rezerwy ogólnej

Ogółem zwiększa się wydatki o 166.882 zł

III.. W załączniku Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2006
a) w dziale 600 Transport i łączność:
- zwiększa się o kwotę 80.000 zł nakłady na zadania Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4314 w Leśniakowiżnie,
-zmniejsza się kwotę 150.118 zł nakłady na zadanie modernizacja ulic Sikorskiego i Wileńska w Wołominie
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o kwotę 110.000zł nakłady na Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół
Ekonomicznych.
c) w dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się zadanie Modernizacja oddziałów szpitalnych wkład własny do komponentu G

Autopoprawka
W w projekcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 pkt 1 uchwały :
1. kwotę 310.000 zł zastepuje się kwotą 390.000 zł
2. w dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w § 6050-7 kwotę 30.000 zł zastepuje się kwotą 110.000 zł ,

W § 3 pkt 2 uchwały :
1. kwotę 143.118 zastepuje się kwotą 223.118 zł
2. w dziale 600 Transport i łaczność w rozdziale 60014 Drogi powiatowe w § 6050-2 kwotę 143.118 zł zastepuje się kwotą 150.118 zł ,
3. dodaje się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe § 4810 kwota 73.000 zł.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2007 r., godz. 13.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3616 razy.