Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X - 69/07

w sprawie:zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr X-69/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.


Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr VIII-50/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 r.
- uchwałą Nr III-61/07 i Nr III-62/07 Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2007 w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-81/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr III-88/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
- uchwałą Nr III-89/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań zleconych
- uchwałą Nr IX-62/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007
- uchwałą Nr III-99/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007 w części dotyczącej zadań własnych
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 1.647.168 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 1.245.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
§ 2780 34.988 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6260 100.000 zł
§ 6290 200.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6610 16.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2710 21.180 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 6300 30.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 31.580 zł plan w następujących działach i rozdziałach.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 2710 14.580 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
§ 0690 17.000 zł
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.615.588 zł

§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 3.282.588 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4210 145.000 zł
§ 4300 100.000 zł
§ 6050-1 310.000 zł
§ 6050-13 200.000 zł
§ 6050-7 60.000 zł
§ 6050-4 100.000 zł
§ 6050-5 155.677 zł
§ 6050-14 1.044.323 zł
§ 6610 100.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
§ 4270-2 7.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 6050 20.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 2540-2 30.000 zł
§ 2540-5 10.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 4270 86.303 zł
§ 6050-7 308.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 2560 20.000 zł
§ 6068-2 56.250 zł
§ 6069-2 18.750 zł
§ 6220 16.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2560 10.285 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 6050-1 135.000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4270-0 150.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
§ 2540-3 133.000 zł
§ 2540-1 55.000 zł
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
§ 2540 2.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji
zabytków
§ 2480 10.000 zł
2. Zmniejsza się o kwotę 1.667.000 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050-13 170.000 zł
§ 6050-5 100.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu teryt.
§ 8070 180.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
§ 2540 130.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 2540-4 70.000 zł
§ 2540-1 60.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 2540-7 33.000 zł
§ 2540-5 25.000 zł
§ 2540-4 50.000 zł
§ 2590-0 22.000 zł
§ 6050-3 497.000 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
§ 2540 15.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6068-1 56.250 zł
§ 6069-1 18.750 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
§ 2540-3 240.000 zł
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.615.588 zł

§ 4

Zmienia się § 6 i § 7 uchwały o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymują one brzmienie”
㤠6
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody 1.569.483 zł
wydatki 1.621.983 zł
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych dochody 288.580 zł wydatki 293.874 zł

§ 7
„1. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 168.700 zł
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości 5.837.862 zł
3) innych podmiotów w wysokości 255.000 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 545.060 zł.”


§ 5
1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Limitów Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 ‘’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „ Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .
5. Załącznik Nr 9 do Uchwały nr V – 33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.07 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 dotyczący „Dotacje podmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007.

I.1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.647.168 zł z następujących źródeł:,
a) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1 245 000 zł w tym :
- pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczona na modernizację drogi Sulejów – Jadów ( 844 323 zł ) i budowę ronda w Kurach ( kwota 155 677 zł ),
- pomoc finansowa z Gminy Wołomin ( kwota 45.000 zł ) przeznaczona na modernizację ulicy Lipińskiej,
- pomoc finansowa z Gminy Ząbki ( kwota 200.000 zł ) przeznaczona na prace projektowe związane z ulicą Batorego.
b) w dziale758 Różne rozliczenia o kwotę 34.988 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – przeznaczone na remonty
c) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 300.000 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( 100.000 ) oraz z PZU ( 200.000 )
d) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 37,180 zł w tym:
- pomoc finansowa z gminy Marki i Strachówka w wysokości 16.000 zł na finansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego przez SZPZOZ
- pomoc finansowa z gmin Klembów i Radzymin w wysokości 6.600 zł przeznaczona na realizację programu mammograficznego
- zmiana klasyfikacji zadania na kwotę 14.580 zł

I.2. Dochody zmniejsza się kwotę 31.580 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 14. 580 zł zmiana klasyfikacji zadania ,
b ) w dziale 900 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty o kwotę 17.000 zł co wynika z zaprzestania sprzedaży dzienników budowy przez Starostwo

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.615.588 zł

II.1 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3,282,588 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 2.215.000 w tym :
- zwiększenie nakładów na zakup materiałów drogowych ( kwota 145.000 ),
- zwiększenie nakładów na prace projektowe związane z modernizacją chodników (2008 ) kwota 100.000 zł ,
- wprowadzenie zadania „ modernizacja drogi Sulejów - Jadów ” z kwotą 1.044.323 zł
- zwiększenie nakładów na następujące inwestycje
= usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich – kwota 100.000 zł przeznaczona na projekt modernizacji ul Armii Krajowej ,
= budowa ronda w Kurach kwota 155.677 zł,
= przebudowa ulicy Batorego kwota 200.000 zł
= modernizacja ulic Przejazd i Lipińskiej kwota 310.000 zł
= wykonanie dokumentacji kosztorysowo –projektowej w celu poprawy bezpieczeństwa kwota 60.000 zł
- dotacja dla Gminy Dabrówka w kwocie 100.000 zł ,
b) w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na remont pomieszczeń Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
c) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 454.303 zł w tym na:
- na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku kwota 20.000 zł ,
- remonty w obiektach oświatowych kwota 86.303 zł,
- zwiększenie o kwotę 308.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie budowa boiska przy ZSE ,
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych zwiększona liczba uczniów ( LO Marki, LO Wołomin ),
d) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 121.285 zł w tym :
- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i budowę łącznika kwota 16.000 zł ,
- zwiększenie dotacji dla SZPZOZ na realizację programów zdrowotnych kwota 10.285 zł oraz refundacja wydatków związanych ze szkoleniem personelu medycznego ( 20.000 zł )
- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Modernizacja bloku operacyjnego”

e ) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenia na łączna kwotę 285.000 zł w tym:
- na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Dom Dziecka w Równem kwota 135.000 zł
- na modernizację tarasu podjazdu przy DPS-ie w Radzyminie kwota 308.000 zł
f) w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 190.000zł dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych ( SOSW Marki, OWDN Ostrówek , Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawczy ) – zwiększona liczba uczestników,
g ) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 10.000 przeznaczoną na dotację dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Zabytków

II.2. Zmniejszenie na kwotę 1.667.000 zł wynika:
a) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów na :
- budowę ronda w Kurach ( częściowe wycofanie własnych środków ) kwota 100.000 zł
- przebudowa ulicy Batorego ( częściowe wycofanie własnych środków ) kwota 170.000 zł,
b) w dziale 757 Obsługa długu zmniejszenie o kwotę 180.000 zł środków przeznaczonych na opłacenie odsetek od pobranych kredytów i pożyczek,
c) w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 902.000 zł w tym :
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych kwota 405.000 zł ( mniejsza liczba uczniów )
- zmniejszenie nakładów na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni kwota 497.000 zł ( odmowa sprzedaży przez właścicieli terenu )
d) w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie wydatków na realizację projektu Zakup specjalistycznego sprzętu dla SPZOZ
e) w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zmniejszenie dotacji dla SOSW Marki – Pustelnik o kwotę 240.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o 1.615.588 zł

III. W załączniku Zadania inwestycyjne w 2007 roku
a) uaktualnienie nakładów na zadanie Budowa ronda w Kurach do kwoty 355.677 zł
b) zwiększa się nakłady na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej …. do kwoty 360.000 zł
c) uaktualnienie nakładów na zadanie Przebudowa ulicy Batorego do kwoty 230.000 zł ,
d) wprowadza się zadanie Modernizacja drogi Sulejów- Jadów z kwotą 1.044.323 zł
e) zwiększa się nakłady na zadanie Budowa boiska sportowego przy ZSE w Wołominie do kwoty 498.000 zł
f) zmniejsza się nakłady na wykup nieruchomości dla ZSTZ w Radzyminie do kwotę 1.513.000 zł
g) zwiększa się nakłady na dotacja na finansowanie modernizacji oddziałów , zakupy sprzętu specjalistycznego i budowę łącznika do kwoty 536.000 zł.
h ) zwiększa się nakłady na zadanie Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy DD w Równem do kwoty 210.000 zł
i) dokonuje się przeniesień na kwotę 75.000 zł między projektami dofinansowanymi ze ZPORR

IV. W załączniku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
a) w zadaniu pn Modernizacja ulic Przejazd i Lipińska zwiększa się nakłady o 310.000zł ( kanalizacja deszczowa )
b) w zadaniu pn Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich …. , zwiększa się nakłady o kwotę 100.000 zł ( projekt na modernizację ulicy Armii Krajowej )
c) w zadaniu pn Budowa Zespołu Szkól Specjalnych w Ostrówku zwiększa się nakłady o 20.000 zł ( koszty przyłącza energetycznego oraz poboru energii ),

V. W załączniku Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 100.000 zł dotacja dla Dąbrówki.

VI. W załączniku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 na wniosek :
- kierownika gospodarstwa pomocniczego obsługi geodezyjnej zwiększa się przychody i wydatki gospodarstwa o 70.000 zł .
- dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie zwiększa się przychody i wydatki dochodów własnych o 28.000 zł ( darowizny )

VII. W załączniku Dotacje podmiotowe w roku 2007 :
1. zwiększa się o kwotę :
- 30.000 zł dotację dla niepublicznego LO w Markach
- 10.000 zł dotację dla niepublicznego LO w Wołominie
- 133.000 zł dotację dla niepublicznego SOSW w Markach przy ul Kasztanowej,
- 55.000 zł dotacje dla niepublicznego OWDN w Ostrówku
- 2.000 zł dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczego
- 10.000 zł dotację dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej,
2. zmniejsza się o kwotę :
- 33.000 zł dotację dla Niepublicznego Policealne Studium w Radzyminie
- 22.000 zł dotację dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie,
- 240.000 zł dotację dla SOSW w Markach Strudze,
- 130.000 zł dotację dla gimnazjum przy SOSW w Markach Strudze
- 15.000 zł dotację dla szkoły zawodowej przy SOSW w Markach Strudze,
- 70.000 zł dotację dla niepublicznego LO w Radzyminie,
- 60.000 zł dotację dla niepublicznego LO w Tłuszczu ,
- 25.000 zł dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej dla młodzieży w Kobyłce
- 50.000 zł dotację dla niepublicznej szkoły zawodowej dla dorosłych w Kobyłce


VIII. W załączniku Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 zwiększa się dotacje dla SZPZOZ


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.09.2007 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.09.2007 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2007 r., godz. 12.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3787 razy.