Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X - 72/07

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
Uchwała Nr X - 72 / 07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.


w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.

w
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1.

Ustala się plan wydatków w 2007 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr VI- 38/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.46
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2007 r., godz. 10.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2591 razy.