Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 70/07

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pt. Staże zawodowe w wybranych krajach Unii
Uchwała Nr X – 70/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pt. Staże zawodowe w wybranych krajach Unii..


Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”,
na realizację projektu o wartości 65 670 euro (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt euro) pt. Staże zawodowe w wybranych krajach Unii w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ogłosiła konkurs pt. Staże zawodowe w wybranych krajach Unii w ramach programu - Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci. Zespół Szkół w Tłuszczu przystąpił do konkursu i otrzymał kwotę 65 670 Euro
na realizację/w projektu. Całość projektu jest finansowana w ramach środków pochodzących z programu Leonardo da Vinci. Projekt przewiduje dwa 5-tygodniowe wyjazdy na staże zawodowe do Hiszpanii
(XI-XII.2007r.) i Niemiec (I-II.2008r.) dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i z Wołomina. W każdej turze uczestniczyć będzie 18 uczniów klas zawodowych.
Po podpisaniu umowy na konto Powiatu Wołomińskiego zostanie przekazane 80 % przyznanej kwoty,
a pozostałe 20 % zostanie przelane po rozliczeniu projektu, prawdopodobnie pod koniec 2008r.).
W warunkach projektu umowy jest zawarty zapis, że w przypadku gdy:
- raport końcowy lub wymagane umową dokumenty nie zostaną przedstawione w wymaganym terminie;
- działanie nie zostanie zrealizowane zgodnie z niniejszą umową, za wyjątkiem przypadków gdy Beneficjent nie może zrealizować działania powodu działania siły wyższej;
Powiat jako Beneficjent jest zobowiązany zwrócić środki z wypłaconej zaliczki.
Wymóg ten powoduje, że po stronie Powiatu powstaje zobowiązanie dotyczące ewentualnego zwrotu otrzymanej zaliczki.
Zaciągnięcie takiego zobowiązania wymaga więc stosownie do art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zgody organu uchwałodawczego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2007 r., godz. 10.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2470 razy.