Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 68/07

w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3.
Uchwała Nr X – 68/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.


w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 4, art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust. 1 pkt 1 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.


Powołuje się publiczną placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego zwaną Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3.

§ 2.


1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako jednostka budżetowa.
2. Obsługę finansowo - księgową Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 prowadzi starosta.

§ 3.


Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 znajduje się w Wołominie, przy ul. Przejazdowej 4.

§ 4.


Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 otrzymuje środki finansowe na bieżące funkcjonowanie oraz zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5.


Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 działa na podstawie statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.


Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 zostaje wyposażony w mienie szczegółowo określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.


Organizację i zasady funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 szczegółowo określi regulamin organizacyjny.

§ 8.


Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

§ 9.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2007 r., godz. 10.17Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2632 razy.