Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 65/07

w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówka w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych.
Uchwała Nr IX-65/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówka w sprawie
wspólnej realizacji zadań drogowych.


Na podstawie art. 4 ust l pkt 6 , art. 12 pkt 8 lit h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t. jedn Dz U Nr 142 póz 1592 z 2001 z późn zm) - Rada Powiatu
Wołomińskiego uchwala co następuje :

§1

Rada Powiatu wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego porozumienia z Gminą Dąbrówka w przedmiocie wspólnej realizacji następujących zadań wykonywanych w pasach drogowych dróg powiatowych.
1. wykonania zagospodarowania centrum miejscowości Chajęty,
2. budowy chodnika w miejscowości Trojany.
- na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały z
tym zastrzeżeniem, że treść porozumienia może odbiegać od projektu w zakresie szczegółów nie mających wpływu na zasadnicze jego postanowienia.

§2

Źródłem pokrycia zobowiązania Powiatu będą środki budżetowe z działu 600 Transport i łączność.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z realizacją inwestycji wymienionych w treści uchwały .wykonywanych przez
Gminę Dąbrówka , dofinansowanych m.in. ze środków AR i MR ( wg zasad określonych
przez AR i MR jedynie gminy wiejskie mogą skorzystać z dofinansowania ) , a
przedmiotowa inwestycja jest realizowana m.in. w pasach drogowych dróg powiatowych,
uzasadnione jest aby realizowanie w tym zakresie zadań powiatowych zostało wsparte
finansowo przez Powiat


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 11.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2390 razy.