Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-28/03

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
Uchwała Nr IV-28/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26.02.2003r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. "d" i "e" Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.). Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody Powiatu ogółem w wysokości 46.124.527zł. zgodnie z załączn. nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.725.879zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1b.


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 47.980.095zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 6.725.879zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu gminnego w wysokości 243.000zł.zgodnie z załącznikiem nr 2b.


§ 3

W planie dochodów budżetu Powiatu zabezpiecza się kwotę 2.044.432zł. z przeznaczeniem na rozchody.
Rozchody budżetu obejmują:
A. spłaty zaciągniętych kredytów 1.639.790zł.
B. spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 404.642zł


§ 4

Wydatki, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu na łączną kwotę 3.900.000zł. zostaną sfinansowane planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych.


§ 5

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003r. i lata następne stanowi załącznik nr 9.


§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000zł.


§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 3.050.000zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2005 w wysokości 5.133.000zł.


§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:
gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 9

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 354.000zł. oraz wydatków funduszu – 366.000zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6.
2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1 000 000zł. oraz wydatków funduszu – 1.020.000zł. Plan finansowy stanowi załącznik nr 7.


§ 10

Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000zł.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Niniejsza uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 1a
  Załącznik nr 1a do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załacznik nr 2
  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 2a
  Załącznik nr 2a do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 2b
  Załącznik nr 2b do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 3
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 4
  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 6
  Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 7
  Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 8
  Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 9
  Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Załącznik nr 10
  Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.
 • Założenia do budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2003 rok
 • Załącznik nr 5
  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6934 razy.