Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 54/07

w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr VIII – 54/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII – 54/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.

OBWIESZCZENIE
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 czerwca 2002 r. Nr 144, poz. 3193), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 144, poz. 3193);
2) uchwałą nr II-18/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 24, poz. 684);
3) uchwałą nr XV-188/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 145, poz. 3673);
4) uchwałą nr XX-185/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 52, poz. 1288);
5) uchwałą nr XXXVI-294/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 148, poz. 4944);
6) uchwałą nr III-20/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 10, poz. 173);
7) uchwałą nr V-31/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 54, poz. 1167).UZASADNIENIE

Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) stanowi, iż teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania tego aktu. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, w art. 12 pkt 1, przekazuje do wyłącznej właściwości rady powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.
W związku z licznymi zmianami Statutu Powiatu Wołomińskiego sporządza się tekst jednolity tego aktu, którego ogłoszenia należy dokonać, zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami, w formie uchwały rady powiatu.

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007r.

Statut Powiatu Wołomińskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa:
 o powiecie – należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz terytorium Powiatu Wołomińskiego,
 o radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wołomińskiego,
 o przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego,
 o radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Powiatu Wołomińskiego,
 o komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rady Powiatu Wołomińskiego,
 o zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wołomińskiego,
 o staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wołomińskiego,
 o starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatu Wołomińskiego,
 o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ilekroć w statucie powoływany jest „§” bez bliższego określenia, chodzi o paragraf Statutu Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Powiat Wołomiński stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka.

§ 3

Siedzibą powiatu jest miasto Wołomin.


§ 4

Powiat Wołomiński posiada herb i flagę ustanowione przez radę w drodze uchwały.


§ 5

Organami Powiatu Wołomińskiego są:
1) Rada Powiatu Wołomińskiego,
2) Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Rozdział 2
Rada Powiatu


§ 6

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał.


§ 7

1. Na pierwszej sesji rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących w trybie określonym w ust. 1
3. W przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko, w trybie określonym w ust. 1.


§ 8

1. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych na wskazane przez nich adresy co najmniej na 10
dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
a) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
b) porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust.1, rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może
być zgłoszony przez radnego nie później niż przed przedstawieniem porządku obrad.


§ 9

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady uczestniczą - z głosem doradczym - sekretarz i skarbnik.
3. Na wniosek przewodniczącego rady do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani przez starostę naczelnicy wydziałów starostwa, kierownicy służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
4. Na sesji publiczność zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
5. Zarząd przygotowuje i zapewnia obsługę sesji rady.


§ 10

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji rady przewodniczący rady podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego w terminie określonym w § 8 ust. 1.


§ 11

1. Porządek obrad sesji rady powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji zgodnie z ust. 1, rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku sesji, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.
3. W protokole z sesji rady odnotowuje się przerwanie sesji, o którym mowa w ust. 1, oraz imiona i nazwiska radnych nieobecnych w chwili ogłoszenia przerwy.
4. Przewodniczący rady niezwłocznie zawiadamia nieobecnych radnych o miejscu i terminie kolejnego posiedzenia tej samej sesji.


§ 12

1. Przewodniczący rady otwiera sesję w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa sesji, realizując punkty porządku obrad nie związane z podejmowaniem uchwał.
3. Przewodniczący rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły: „Otwieram sesję rady powiatu”. Zamknięcie sesji rady następuje wraz
z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły: „Zamykam sesję rady powiatu”.
5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:
1) przedstawia porządek obrad,
2) przyjmuje wnioski dotyczące zmian w porządku obrad,
3) poddaje pod głosowanie wnioski w sprawie zmiany w porządku obrad.
6. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1) otwarcie sesji rady
2) przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie zarządu z wykonywania uchwał rady powiatu oraz prac zarządu w okresie między sesjami,
5) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
6) interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia,
7) zamknięcie sesji rady.


§ 13

1. Interpelacje radnych kieruje się do zarządu, za pośrednictwem przewodniczącego rady.
2. Interpelację składa się na piśmie.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
5. Interpelacja i odpowiedź na interpelację są odczytywane na kolejnej sesji.


§ 14

1. Radni kierują zapytania do zarządu na sesji.
2. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, zarząd udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.


§ 15

1. Przewodniczący rady prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radni, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu u przewodniczącego rady.
3. Przewodniczący rady udziela głosu radnym według kolejności zapisu.
4. Przewodniczący rady udziela głosu staroście poza kolejnością.
5. Wystąpienia radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.
6. Radnemu przysługuje prawo wyłącznie dwukrotnego zabrania głosu w dyskusji nad tą samą sprawą. Wystąpienie radnego, któremu przewodniczący rady udzielił głosu po raz drugi w tej samej sprawie, nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
7. Przewodniczący rady może przedłużyć mówcy czas wystąpienia z własnej inicjatywy lub za zgodą rady.


§ 16

1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
3. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobom zaproszonym i innym osobom obecnym na sali obrad.
4. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego lub innej osoby zabierającej głos zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
5. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może wezwać do opuszczenia sali obrad rady osoby spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.


§ 17

1. Przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością radnemu występującemu
z repliką oraz w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1) sprawdzenia quorum,
2) sposobu lub porządku głosowania,
3) czasu wystąpień mówców,
4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
5) zarządzenia przerwy w sesji lub obradach rady,
6) odesłania projektu uchwały do komisji,
7) reasumpcji głosowania,
8) zamknięcia listy mówców.
3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie.
4. O przyjęciu wniosku formalnego rozstrzyga rada w drodze głosowania, bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.


§ 18

1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję nad danym punktem porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców.
2. Przewodniczący rady zarządza przerwę w obradach na wniosek starosty, przewodniczącego komisji lub przewodniczącego klubu radnych, po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
3. W razie potrzeby, przewodniczący rady zarządza przerwę w obradach w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
4. Przewodniczący rady zarządzając przerwę w obradach określa czas jej trwania, który nie może być dłuższy niż dwie godziny.
5. Po przerwie mogą zabrać głos jedynie sprawozdawca komisji lub zarządu
i wnioskodawcy.
6. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady zarządza głosowanie. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania.


§ 19

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady.


§ 20

1. Na wniosek radnego rada może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego, przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny.
2. Radni wyczytywani przez przewodniczącego rady w porządku alfabetycznym wrzucają swoje karty do urny.


§ 21

1. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach określonych przepisami ustawy.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią rady. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
3. Rada ustala każdorazowo sposób tajnego głosowania.


§ 22

1. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania imiennego lub tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
3. Z głosowania imiennego i tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.


§ 23

1. W przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uchwale lub w wyniku głosowania rada dokonuje reasumpcji głosowania.
2. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony wyłącznie na sesji, na której odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcji nie podlega głosowanie imienne i tajne.


§ 24

Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały w całości,
2) głosowanie poprawek, przy czym:
a) w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
b) w przypadku zgłoszenia kilku poprawek, jako pierwszą poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą,
3) głosowanie projektu uchwały w całości w brzmieniu zaproponowanym przez inicjatora ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek,
4) jeżeli żadna z poprawek nie zostanie przyjęta, poddaje się pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez inicjatora.


§ 25

1. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie do przewodniczącego rady.


§ 26

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przyjęty zostaje wniosek, na który oddano ilość głosów większą od ilości głosów oddanych na każdy z pozostałych.


§ 27

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany.
3. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
4. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przyjęty zostaje wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.
5. Głosowanie kwalifikowaną większością 3/5 głosów ustawowego składu rady oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał ważnych głosów oddanych za wnioskiem w ilości co najmniej 3/5 ustawowego składu rady.

§ 28

1. Z przebiegu sesji rady sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) ustalony porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowań i ich wyniki,
7) podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych i imiennych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.
4. Projekt protokołu z sesji rady wykłada się do wglądu dla radnych w starostwie co najmniej na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Protokół z poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki
i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.


§ 29

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić:
1) radny
2) przewodniczący rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarząd.
2. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały
2) podstawę prawną
3) zapisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
6) uzasadnienie.

§ 30 ,

1. Projekty uchwał składa się przewodniczącemu rady.
2. Projekty uchwał opiniowane są co do zgodności z prawem przez radcę prawnego starostwa.
3. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał wraz z pisemną opinią prawną właściwym komisjom i zarządowi w celu zaopiniowania. Projekt uchwały nie podlega opiniowaniu przez podmiot występujący z inicjatywą podjęcia uchwały.
4. Opinie komisji i zarządu sporządza się na piśmie.
5. Opiniowanie może obejmować: omówienie uzasadnienia projektu uchwały, dyskusję i zgłaszanie poprawek.
6. Prawo zgłaszania poprawek przysługuje wszystkim radnym.
7. Opiniowanie projektu uchwały na posiedzeniu komisji kończy się opinią pozytywną, pozytywną z poprawkami lub negatywną. Opinia pozytywna oznacza całkowitą akceptację projektu. Opinia pozytywna z poprawkami oznacza akceptację projektu uchwały, z wyjątkiem paragrafów, do których komisja zgłosiła poprawki. Opinia negatywna oznacza, brak akceptacji w stosunku do całości projektu uchwały.
8. Komisje przedstawiają w formie pisemnej opinie i ewentualne poprawki przewodniczącemu rady, za pośrednictwem biura rady, najpóźniej w drugim dniu roboczym przed wyznaczonym terminem sesji.
9. Po uzyskaniu opinii właściwej komisji rady i zarządu, przewodniczący rady bez zbędnej zwłoki wprowadza projekt uchwały do porządku obrad sesji rady.
10. W przypadku braku opinii właściwej komisji lub zarządu, o których mowa w ust. 3, rada może zdecydować w oddzielnym głosowaniu o niezwłocznym rozpatrzeniu projektu uchwały.

§ 31 ,

1. Projekt uchwały przedstawia wnioskodawca lub w jego imieniu wskazana osoba.
2. Wnioskodawca lub w jego imieniu wskazana osoba może zgłaszać autopoprawki do czasu podjęcia głosowania.
3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt do czasu podjęcia głosowania.


§ 32

1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.


§ 33

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje w starostwie.


§ 34

Do pomocy w wykonywaniu swych zadań rada, w drodze uchwały, powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.


§ 35

Do zadań komisji stałych należy:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady,
2) występowanie z inicjatywą podjęcia uchwały,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
5) (skreślony)
§ 36

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady, podczas którego przeprowadza się wybór przewodniczącego komisji.
2. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Nowo wybrany przewodniczący komisji przejmuje od przewodniczącego rady dalsze prowadzenie obrad komisji.
4. Komisja wybiera również wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza komisji
w trybie określonym w ust. 2.
5. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej.§ 37

1. Komisje podlegają radzie w całym zakresie swojej działalności.
2. Komisje przedkładają sprawozdania ze swojej działalności na żądanie rady.
3. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów lub komisji.


§ 38

1. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji określając miejsce, termin
i porządek obrad. O posiedzeniu komisji zawiadamia się jej członków co najmniej na
3 dni przed terminem.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji, członkowie zarządu oraz publiczność.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji podawane jest do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego.


§ 39

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji,
5) podpisuje opinie komisji.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.


§ 40

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej składu, w głosowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy w opinii komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.
3. Opinie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny.


§ 41

1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Rada wybiera, w odrębnych głosowaniach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji oraz pozostałych członków komisji.
3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3 do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.
5. Za zgodą rady, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.


§ 42

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, może korzystać z porad, opinii, ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej kontroli.
5. W przypadku gdy skorzystanie z pomocy eksperta w realizacji zadań kontrolnych komisji wymaga umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, niezbędna jest uchwała rady powiatu umożliwiająca staroście zawarcie stosownej umowy. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowuje komisja rewizyjna.


§ 43

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu biorąc pod uwagę kryteria: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 3 członków komisji wskazując jednocześnie kierownika zespołu. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.


§ 44

1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna zwykłą większością głosów.


§ 45

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.


§ 46

1. Zespół kontrolny, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki oraz członkowie zespołu kontrolnego, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarządu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady. Rozstrzygnięcie rady jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz w roku wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.


§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.


§ 48

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
3. Radny może być członkiem jednego klubu radnych.
4. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.
§ 49

1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwę klubu.


§ 50

Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.§ 51

Obsługę techniczno-kancelaryjną rady i komisji sprawuje starostwo.


Rozdział 3
Zarząd Powiatu


§ 52

1. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarządu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta jako wiceprzewodniczący zarządu i pozostali członkowie w liczbie trzech.
3. Członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.
4. , Ze starostą, wicestarostą oraz członkami zarządu wybranymi spoza składu rady nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
5. W przypadku dokonania wyboru pozostałych członków zarządu spośród składu rady stosunek pracy może być nawiązany tylko z jedną z tych osób wskazaną przez radę na wniosek starosty.
6. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.


§ 53

Do zadań przewodniczącego zarządu w zakresie organizowania pracy zarządu należy
w szczególności:
1) przygotowywanie porządku obrad zarządu,
2) określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu oraz powiadamianie o tym członków zarządu,
3) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.


§ 54

1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Przewodniczący zarządu jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu w terminie 7 dni od złożenia wniosku.§ 55

1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im przewodniczący zarządu lub wiceprzewodniczący zarządu, działający na podstawie upoważnienia przewodniczącego zarządu.
2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu – z głosem stanowiącym,
a sekretarz i skarbnik – z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach przewodniczący zarządu może zobowiązać pracowników starostwa lub kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby.


§ 56

1. Zarząd dokonuje rozstrzygnięć w formie uchwał, decyzji i postanowień wszystkich spraw należących do jego kompetencji.
2. Oprócz rozstrzygnięć zarząd może zajmować stanowiska oraz wydawać opinie.
3. Rozstrzygnięcia zarządu podpisuje przewodniczący zarządu, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego zarządu.


§ 57

1. Inicjatywa dokonania rozstrzygnięcia przez zarząd przysługuje członkom zarządu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady, chyba, że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.


§ 58

1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia oraz rozstrzygnięcie spraw podejmowanych przez zarząd.
4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu oraz protokolant.
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5 o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.


Rozdział 4
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże


§ 59

1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.
2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada.
3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
4. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie.

§ 60

W skład powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzą:
1) Komenda Powiatowa Policji w Wołominie,
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
4)26 (przeniesiony)
5) (skreślony)Rozdział 5
Gospodarka finansowa powiatu


§ 61

1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.
2. Budżet powiatu uchwalany jest przez radę w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego.


§ 62

1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu określają odrębne przepisy.


§ 63

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powinno zawierać:
1) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetowych według szczegółowości określonej dla uchwały budżetowej,
2) informację o stanie zaległości oraz nadpłat należności budżetowych na koniec roku budżetowego według działów, rozdziałów i paragrafów,
3) zestawienie wykonania rzeczowego inwestycji i remontów oraz wydatków bieżących.
2. Załącznikami do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 są rozliczenia z wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.


§ 64

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu zarząd przedstawia radzie oraz przesyła regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie zarządu.
2. , Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje do rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi z tego tytułu w terminie do 5 kwietnia roku po upływie roku budżetowego, którego dotyczy sprawozdanie zarządu.
3. , Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła opinię oraz wniosek, o którym mowa w ust. 2, do regionalnej izby obrachunkowej.

§ 65

1. Rada Powiatu rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w terminie do dnia
30 kwietnia po roku sprawozdawczym i po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w § 64
ust. 2 oraz opiniami regionalnej izby obrachunkowej podejmuje decyzję w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.


Rozdział 6
Zasady dostępu do dokumentów oraz korzystania z nich


§ 66

Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są:
1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami,
2) uchwały rady,
3) protokoły z posiedzeń komisji rady wraz załącznikami,
4) wnioski i opinie komisji,
5) interpelacje radnych oraz pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6) protokoły z posiedzeń zarządu wraz załącznikami,
7) uchwały zarządu,
8) zarządzenia starosty.


§ 67

Dostęp do dokumentów polega zwłaszcza na możliwości ich przeglądania, sporządzania notatek, kopiowania i fotografowania.


§ 68

Dokumenty określone w § 66 są udostępniane do przeglądania każdemu w godzinach pracy starostwa w obecności pracownika starostwa.


§ 69

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia dokumentu poniesione zostaną dodatkowe koszty, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Starosta w drodze zarządzenia określi zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1.


§ 70

Miejsce gromadzenia i udostępniania dokumentów, o których mowa w § 66 określi starosta
w drodze zarządzenia.
§ 71

Zarządzenia, o których mowa w § 69 i 70 starosta wyda w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia
w życie niniejszego statutu.Rozdział 7
Przepisy końcowe


§ 72

Zmian statutu dokonuje rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


§ 73

Traci moc uchwała nr III-11/98 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 grudnia 1998 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Wołomińskiego.


§ 74

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 75

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 1 uchwały z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 54, poz. 1167 z dnia 6 marca 2007 r.).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (pkt 1 załącznika do uchwały)(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 3673 z dnia 16 czerwca 2004 r.).
Zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 2 załączanika do uchwały).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 3 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 5 załączanika do uchwały).
Dodany przez § 1 uchwały , o której mowa w odnośniku 2 (pkt 4 załącznika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 6 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 7 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 8 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 9 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 9 załączanika do uchwały).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (pkt 1 i 2 załącznika do uchwały) (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 52, poz. 1288 z dnia 8 marca 2005 r.).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 11 załączanika do uchwały).
W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Skreślony prrzez § 2 uchwały z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 10, poz. 173 z dnia 11 stycznia 2007 r.).
Zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b uchwały , o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 24, poz. 684 z dnia 25 stycznia 2003 r.).
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 17.
Zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały , o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 uchwały z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 148, poz. 4944 z dnia 1 sierpnia 2006 r.).
W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 12 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 13 załączanika do uchwały).
Zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Zmieniony przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2 (pkt 14 załączanika do uchwały).
W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 9 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez § 1pkt 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 11 uchwały , o której mowa w odnośniku 1.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2732 razy.