Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 52/07

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2 oraz nadania jej Statutu.
Uchwała Nr VIII – 52/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2 oraz nadania jej Statutu.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.2, art.21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Zmienia się § 3 Uchwały Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2, nadając mu następujące brzmienie:
„Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 znajduje się w Nowych Załubicach, przy ul. Opolskiej 75 A.”


§ 2

Uchyla się dotychczasowy Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 nadany mu Uchwałą, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.


§ 3

Nadaje się Statut Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII – 52/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.


STATUT
RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 2
W NOWYCH ZAŁUBICACH


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
 Uchwałą Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2.


§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach, zwany dalej Rodzinnym Domem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.
2. Rodzinny Dom nie posiada osobowości prawnej.


§ 3

1. Rodzinny Dom jest całodobową publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.
2. Rodzinny Dom, realizując zadania Powiatu Wołomińskiego, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.


§ 4

1. Podmiotem prowadzącym Rodzinny Dom jest Powiat Wołomiński.
2. Nadzór, w tym pedagogiczny, nad Rodzinnym Domem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


§ 5

1. Siedzibą Rodzinnego Domu jest wieś Nowe Załubice, ul. Opolska 75 A.
2. Terenem działania Rodzinnego Domu jest obszar Powiatu Wołomińskiego.
§ 6

1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatności za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują stosowne przepisy prawa.
3. Powiat Wołomiński w porozumieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu kieruje dzieci do Rodzinnego Domu. Skierowanie wydaje Starosta Powiatu Wołomińskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA§ 7

1. Rodzinny Dom zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia, w szczególności:
1) zapewnia wychowankom rodzinną atmosferę i właściwe warunki rozwoju;
2) tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
3) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
4) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
5) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
6) ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym;
7) wyrabia nawyki pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie.
2. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE§ 8

1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności Rodzinnym Domem kieruje osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem.
2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Rodzinnego Domu dokonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.
4. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.§ 9

Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.


§ 10

Dyrektor Rodzinnego Domu składa Zarządowi Powiatu Wołomińskiego coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w tym zakresie.


§ 11

1. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, obejmującą opieką od 4 do 6 wychowanków.
2. Okresowej oceny sytuacji wychowanka dokonuje Dyrektor Rodzinnego Domu w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.
3. Rodzinny Dom realizuje z wychowankiem indywidualny plan pracy. W sporządzaniu indywidualnego planu pracy Dyrektora Rodzinnego Domu wspiera ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
4. W Rodzinnym Domu wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi.


§ 12

1. W miarę usamodzielniania wychowanków Rodzinnego Domu, ich liczba uzupełniana jest z zachowaniem zasady, aby najmłodszy z nich uzyskał samodzielność wraz z osiągnięciem praw emerytalnych przez wychowawcę.
2. W okresie dwóch ostatnich lat funkcjonowania Rodzinnego Domu przed zamierzonym rozwiązaniem placówki z powodu przejścia wychowawcy na emeryturę, do Rodzinnego Domu nie kieruje się nowych wychowanków. Liczba wychowanków może być w tym przypadku mniejsza niż 3.


§ 13

Szczegółową organizację Rodzinnego Domu, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny. Regulamin opracowuje Dyrektor Rodzinnego Domu w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 14

1. Starosta Powiatu Wołomińskiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, sprawuje nadzór nad działalnością Rodzinnego Domu.
2. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,
2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,
3) konsultowanie i opiniowanie rocznych, wieloletnich planów rzeczowo – finansowych,
4) nadzór nad prowadzeniem przez Rodzinny Dom spraw gospodarczych i finansowych,
5) opiniowanie statutu i regulaminów.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zapewnia Rodzinnemu Domowi obsługę pod względem administracyjnym i finansowo-księgowym, w szczególności przez:
1) prowadzenie spraw finansowo-księgowych i administracyjno-gosporczych,
2) planowanie, realizowanie i obsługa pod względem techniczno-finansowym remontów,
3) prowadzenie pełnej obsługi w zakresie spraw pracowniczych i socjalnych.


ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA§ 15

1. Rodzinny Dom jest jednostką budżetową Powiatu Wołomińskiego.
2. Gospodarka finansowa Rodzinnego Domu prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§16

1. Wyposażenie Rodzinnego Domu stanowi własność Powiatu Wołomińskiego.
2. Budynek mieszkalny przy ul. Opolskiej 75A w Nowych Załubicach, w którym mieści się siedziba Rodzinnego Dom, stanowi własność małżonków państwa Agnieszki i Marka Witkowskich.


§ 17

Podstawę gospodarki finansowej Rodzinnego Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Rodzinnego Domu, opiniowany przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


§ 19

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu

Uchwałą Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. została powołana nowa publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, zwana Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2. Siedziba placówki została określona pod adresem podanym przez Panią Agnieszkę Witkowską – Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Jednakże w miejscowości Nowe Załubice organy do tego uprawnione dokonały ponownej numeracji domów. Zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Miasta i Gminy Radzymin z dnia 6 grudnia 2006 r. zmianie uległ również numer domu, w którym funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka nr 2. W związku z powyższym należy zmienić w/w Uchwałę, tak aby adres placówki był zgodny ze stanem faktycznym.
Ponadto na mocy tej samej uchwały został przyjęty statut w/w placówki. W statucie pojawił się zapis określający, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych (Dz.U. Nr 37 poz.331), ogólną liczbę od 4 do 8 dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w placówce. Pani Agnieszka Witkowska – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wnioskowała o zmianę tego zapisu na liczbę dzieci od 4 do 6. Taki zapis należy wprowadzić ze względu na ograniczone warunki lokalowe w budynku, w którym nie ma możliwości równoczesnego przebywania większego grona podopiecznych. Statut przyjęty w/w Uchwałą zawierał również błedy w adresie placówki oraz inne błędy pisarskie, które w obecnym statucie zostały skorygowane
Dla ułatwienia posługiwania się statutem proponuje się przyjęcie pełnego tekstu statutu niniejszą uchwałą. Zmiana Uchwały Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w zakresie treści statutu byłaby już kolejna poprawką tego dokumentu i nastręczałaby trudności w posługiwaniu się nim. Dlatego wydaje się być słusznym rozdzielenie kwestii powołania placówki i ustanowienia jej statutu, analogicznie do pozostałych tego typu placówek znajdujących się na terenie Powiatu Wołomińskiego. Takie rozwiązanie ułatwi również posługiwanie się tekstem statutu przez Dyrektora tejże placówki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3103 razy.