Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII–46/07

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. „wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych”.
Uchwała Nr VII–46/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 kwietnia 2007 r.


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. „wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych”.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 2.822.750 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) w dwóch transzach:
- w roku 2007 do kwoty 1.017.830 zł
- w roku 2008 do kwoty 1.804.920 zł
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania: Wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych, ujętego w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2007-2009.§ 2

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z jej oprocentowaniem stanowi
1) weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu
2) notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 pkt. 5 k.p.c.§ 3

1. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2009-2014.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.04.2007 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.04.2007 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2007 r., godz. 14.45Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2573 razy.