Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII–44/07

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2006.
Uchwała Nr VII–44/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 kwietnia 2007 r.


w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2006.


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2006.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym przewiduje, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi z tego tytułu. Natomiast art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych dodatkowo określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.04.2007 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.04.2007 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2007 r., godz. 14.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2945 razy.