Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI–39/07

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2007 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Uchwała Nr VI–39/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2007 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2007 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 300.000 zł ( słownie trzysta tysięcy złotych).§ 2

Zaciąganą pożyczkę postanawia się przeznaczyć na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z jej oprocentowaniem stanowi weksel własny in blanco.§ 4

1) Spłata kredytu nastąpi w latach 2008-2010.
2) Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 6

Traci moc uchwała XXXVII-313/2006 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2006 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej przeznaczonej na finansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Zakup jest ujęty w budżecie Powiatu na rok 2007 (wkład Powiatu)

Koszt zakupu 850.000 zł w tym :
a) wkład komendy wojewódzkiej 400.000 zł.
b) wkład gmin Powiatu Wołomińskiego 116.850 zł.
c) wkład Powiatu 38.224 zł
d) wkład Powiatu wnioskowana pożyczka 300.000 zł

Planowane zadłużenie na:
1) dzień 31.12.07 r. wyniesie 18.265.965 zł co stanowi 17,3 % planu dochodów.
2) dzień 31.12.08 r. wyniesie 14.456.139 zł co stanowi 13,2 % planu dochodów.
3) dzień 31.12.09 r. wyniesie 10.985.139 zł co stanowi 9 % planu dochodów.
4) dzień 31.12.10 r. wyniesie 7.622.543 zł co stanowi 5 % planu dochodów.

Uchwała Nr XXXVII-313/2006 Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2006 r. w WFOŚiGW przeznaczonej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej nie została zrealizowana, z dniem 31.12.06 r. straciła moc prawną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 10.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 10.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2007 r., godz. 10.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2531 razy.