Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 34/07

w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
Uchwała Nr V – 34/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2007 r.


w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. ), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się uchwałę Nr XXXIV-274/06 RPW z dnia 28 lutego 2006r. w/s ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Załącznik
do Uchwały Nr V - 34/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2007 r.
REGULAMIN

określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.


§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm. ),
3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy mającego zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1.01.2007r.
4) organie prowadzącym placówkę – rozumie się przez to Powiat Wołomiński,
5) placówce oświatowej – należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dom dziecka, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej o której mowa w § 1 ust 1 Regulaminu,
7) klasie – rozumie się przez to także oddział lub grupę w domu dziecka,
8) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § ust 1 Regulaminu,
9) uczniu – rozumie się przez to także wychowanka domu dziecka,
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust 3, art.42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust.6, , art.42 ust.7 pkt 3 Karty Nauczyciela,
11) etacie kalkulacyjnym – rozumie się przez to wielokrotność równą 1 etatowi dla nauczyciela pełnozatrudnionego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin odpowiednią część tego wymiaru realizowaną przez nauczyciela,
12) roku szkolnym rozumie się przez to okres pracy placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
13) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Wołominie i przedstawicieli Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Region MazowszeROZDZIAŁ II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT


§ 3

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust 1 Karty Nauczyciela oraz w § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 regulaminu.


§ 4

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca.
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o jakich mowa w § 23 określa:
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły
2) dyrektorowi – Zarząd Powiatu Wołomińskiego

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.ROZDZIAŁ III

DODATEK MOTYWACYJNY


§ 5

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz wysokości i na zasadach określonych w § 6 – 9 Regulaminu.


§ 6

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) należyta jakość świadczonej pracy, a w tym w szczególności:
a) systematyczne i efektywne realizowanie przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
2) zaangażowanie w wykonywaniu dodatkowych zajęć lub zadań, a w tym w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) aktywny udział w pracach szkolnych zespołów, komisji itp.,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych placówki


§ 7

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi placówki oświatowej jest zapewnienie przez niego wysokiej jakości świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
1) współpraca z organem prowadzącym i bezpośrednim przełożonym – min. terminowe i rzetelne wykonywanie zadań,
2) prawidłowe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz realizacja zatwierdzonego planu finansowego,
3) kształtowanie właściwej polityki kadrowej – pozyskiwanie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
4) organizowanie pracy placówki w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz nauczycieli i pozostałych pracowników,
5) aktywna działalność w pozyskiwaniu dodatkowych środków na rzecz placówki,
6) podwyższanie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych,
7) inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
8) umiejętności integrowania zespołu nauczycielskiego wokół realizacji programu rozwoju placówki,
9) współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę placówki.


§ 8

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych miesięcznie na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych ustala się przy uwzględnieniu zasady, że stanowią one 4 % miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w danej placówce.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Podmiot uprawniony do przyznania dodatku motywacyjnego ustala jego wysokość w ramach środków finansowych ustalonych zgodnie z ust. 1 przy uwzględnieniu zasady, że dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze nie może być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość środków finansowych określonych w ust. 1 zwiększa się o wysokość dodatków motywacyjnych przydzielonych dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych.


§ 9

1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w § 23 przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 dyrektor danej placówki oświatowej.
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Zarząd Powiatu Wołomińskiego

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Podmiot uprawniony do przyznania dodatku ma możliwość jego obniżenia, podwyższenia lub cofnięcia jeżeli ulegną zmianie warunki, które uzasadniały jego przyznanie w określonej wysokości.

6. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się osobom przebywającym na urlopach: macierzyńskim, wychowawczym, dla poratowania zdrowia lub przebywającym w stanie nieczynnym.

7. Dodatkowe szczegółowe zasady, kryteria i tryb przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki placówki, może określać regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego danej placówki zatwierdzony przez radę pedagogiczną po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi pod warunkiem, że nie będzie sprzeczny z zapisami niniejszego regulaminu.ROZDZIAŁ IV

DODATEK FUNKCYJNY


§ 10

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym że:
1) dyrektorowi szkoły:
- do 8 oddziałów w wysokości 20 – 60%
- od 9 do 16 oddziałów w wysokości 30 – 70%
- powyżej 17 oddziałów w wysokości 40 – 80%
2) dyrektorowi poradni w wysokości 20 - 60%
3) dyrektorowi domu dziecka w wysokości 20 - 60%
4) wicedyrektorowi -w wysokości od 20% do 50%,
5) kierownikowi: warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, laboratorium, internatu w wysokości od 15% do 40 %
6) zastępcy kierownika: warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, laboratorium, internatu - w wysokości od 5% do 30%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. l i 2, uwzględniając wielkość placówki, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora placówki Zarząd Powiatu Wołomińskiego
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. l pkt 4 - 6, dyrektor szkoły.

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy-w wysokości od 5% do 10%
2) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości od 20% do 70%,
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości od 2% do 5%

5. Wymienione w ust. 4 dodatki funkcyjne będą naliczane według średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art., 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. l, 2 i 4 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

8. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 4.

9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia


§ 11

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasą powierzoną nauczycielowi niezależne od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora placówki przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.ROZDZIAŁ V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY


§ 12

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia oraz na warunkach określonych w § 13 i § 14 Regulaminu.


§ 13

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach

1) Nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w klasach przysposabiających do pracy zawodowej przysługuje dodatek w wysokości do 5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2) Za prowadzenie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim – dodatek w wysokości do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3) Za prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – dodatek w wysokości do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela
4) Za prowadzenie przez nauczycieli szkół podstawowych specjalnych zajęć w klasach łączonych – dodatek w wysokości do 25% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
5) Za prowadzenie przez nauczycieli zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych – dodatek w wysokości do 30% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
6) Za prowadzenie przez nauczycieli badań psychologiczno – pedagogicznych małoletnich i nieletnich oraz zajęć grupowych i indywidualnych w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych – dodatek w wysokości 7,5% wynagrodzenia zasadniczego.

7) Dodatek, za trudne warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
8) Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych, warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
9) Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.

2. Dodatek za pracę w uciążliwych warunkach pracy:
1) Za prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 1 pkt od 2 do 4 (trudne warunki pracy),z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ) – przysługuje dodatek w wysokości ustalonej za trudne warunki pracy zwiększony do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.
2) Za prowadzenie zajęć przez nauczycieli szkół specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością określoną w ust 2 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę – przysługuje dodatek w wysokości ustalonej za trudne warunki pracy zwiększony do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.
3) Dodatek za uciążliwe warunki przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyższeniu chociażby nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin w miesiącu.
4) Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje mimo nie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5) Dodatek za uciążliwe warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.

3. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego wyższego dodatku.


§ 14

1. Dodatek za warunki pracy , w formach o jakich mowa w § 23 przyznaje:
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły –Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.ROZDZIAŁ VI

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW


§ 15

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art., 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
5) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającej nie dłużej niż tydzień, traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach , w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.


§ 16

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu.


§ 17

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.


§ 18

1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową w formach o jakich mowa w § 23 określa:
1) dla nauczyciela – dyrektor placówki,
2) dla dyrektora – Zarząd Powiatu Wołomińskiego

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor placówki.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według zasad określonych w art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.ROZDZIAŁ VII

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD


§ 19

1. W budżecie organu prowadzącego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości min. 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z czego do 20 % środków przeznacza się na nagrody Starosty Powiatu Wołomińskiego a pozostałą część na nagrody dyrektora szkoły.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 określa zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela odrębny regulamin.ROZDZIAŁ VIII

DODATEK MIESZKANIOWY


§ 20

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w miejscowości liczącej do 5000 mieszkańców, posiadającym kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 zależy od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) dla 1 osoby – 4%
2) dla 2 osób –5%
3) dla 3 osób – 6%
4) dla 4 i więcej osób – 7% średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka, który nie posiada własnego dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust.3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, a dyrektor otrzymujący dodatek –Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi stale z nim zamieszkującym, który również jest nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał mi ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi pracującemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.


§ 21

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.


§ 22

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela ( dyrektora placówki ) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 20 ust. 3.

2. Dodatek mieszkaniowy w formach o jakich mowa w § 23 określa:
1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora –Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE


§ 23

1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2:
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy – jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
2) odrębnym dokumentem – jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy ulega zmianie wysokość świadczenia,
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenia zasadnicze – jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalenia lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.


§ 24

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1. Organ prowadzący placówkę oświatową może dokonać zmiany środków na wypłatę ww. świadczeń z tym, że nie niższych od średnich wynagrodzeń nauczycieli wynikających z art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

3. W przypadku, gdy średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński w danym roku budżetowym jest niższe niż średnie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela, nauczycielom określonego stopnia awansu zawodowego wypłaca się wyrównanie nie później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku budżetowego.


§ 25

Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.


§ 26

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.


§ 27

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Wołominie i przedstawicielami Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze


§ 28

Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadza się w drodze aneksu, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2007 r., godz. 11.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3215 razy.