Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III-16/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2006.
Uchwała Nr III-16/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 756.292 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 96.144 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 20.000 zł


Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2888 13.950 zł
§ 2889 4.650 zł


Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6410 131.578 zł
§ 6439 366.770 zł


Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 30.000 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 6410 14.000 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna uczniom § 2888 53.896 zł
§ 2889 25.304 zł


2. Zmniejsza się o kwotę 131.594 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 16 zł


Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6430 131.578 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 624.698 zł


§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 808.714 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-3 11.592 zł
§ 2540-4 3.476 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-2 552 zł
§ 4270-0 80.524 zł


Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 3218 13.950 zł
§ 3219 4.650 zł


Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6059 366.770 zł
§ 6220 160.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4210-2 24.000 zł
§ 4270-2 30.000 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 6060 14.000 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna uczniom § 3248 53.896 zł
§ 3249 25.304 zł


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2710 10.000 zł
§ 4210 5.000 zł
§ 4300 5.000 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 184.016 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-1 24.883 zł
§ 2590 9.133 zł


Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6050 100.000 zł


Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2310 50.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 624.698 zł§ 3

Zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów i wydatków dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.§ 4

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2006” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Plan zadań inwestycyjnych na 2006 rok.
 • Załącznik nr 2
  Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.
 • Załącznik nr 3
  Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok.
 • Załącznik nr 4
  Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na 2006 rok.
 • Załącznik nr 5
  Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 roku.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2007 r., godz. 09.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3555 razy.