Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-321/06

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
Uchwała Nr XXXVIII-321/2006
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 październik 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 549.980 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 48.000 zł
§ 6430 500.000 zł
§ 6610 1.980 zł§ 2

1. Zwiększa się o kwotę 778.811 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6050 728.831 zł
§ 6220 48.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 1.980 zł


2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 228.831 zł ujętych w uchwale Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2006 rok w następujących działach i rozdziałach.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 228.831 zł

Ogółem zwiększa się wydatki 549.980 zł.§ 3

1. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII-262/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 dotyczący „Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
  • Uzasadnienie
  • Załącznik nr 1
    Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.
  • Załącznik nr 2
    Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na 2006 rok.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 11.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3968 razy.