Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-52/03

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
Uchwała Nr VIII-52/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 czerwca 2003 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2003 z dnia 22 maja 2003 r. i Nr 90/2003 z dnia 27 maja 2003 r., decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4822-272/2003, porozumień z Gminami Radzymin i Poświętne w sprawie zakupu samochodu gaśniczego, porozumień z Gminami Klembów, Tłuszcz i Poświętne w sprawie realizacji programu wczesnej profilaktyki nowotworów, umowy Nr 2535/734-070076/02 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 09.06.2003 r., aktu notarialnego Rep. A 11519/2002 spisanego pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 1.454.563 zł.

Dział 600 Transport
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 628 292.878 zł.
§ 643 217.000 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 059 24.000 zł.
§ 097 16.000 zł.
§ 628 140.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 661 16.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów § 292 700.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 231 7.230 zł.

Dział 853 Opieka Spłeczna
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 213 41.455 zł.


§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 3.633.373 zł.

Dział 600 Transport
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 340.810 zł.
§ 4270 300.000 zł.
§ 4300 100.000 zł.
§ 6050 1.109.878 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 6050 340.000 zł.
§ 6060 40.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP § 6060-2 16.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe § 6050-0 250.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 700.000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 4300 7.230 zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2820-1 24.875 zł.
§ 2820-2 16.580 zł.

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej § 4270-0 50.000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy § 6050-0 200.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne § 4270-0 138.000 zł.


§ 3

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 178.810 zł.

Dział 600 Transport
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050 40.810 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4270-0 78.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze § 4270-0 60.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 3.454.563 zł.


§ 4

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.000.000 zł. będą przychody z obligacji.


§ 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2003 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2003 dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2003 dotyczący prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2003 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2003 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2003 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2003 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2003 r., godz. 12.20Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5269 razy.