Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-302/06

w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Uchwała Nr XXXVI-302/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2005/2006, na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - stanowiącego załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXVII-225/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2005r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2005/2006, na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział II § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Stypendia mogą być przekazywane w formie finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych lub refundacji kosztów świadczeń określonych w działaniu 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Uzupełnienia ZPORR w części dotyczącej kosztów uczestników w części dotyczącej kosztów uczestników projektu związanych z pobieraniem nauki.
2. Rozdział II § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Decyzję o wyborze formy stypendium oraz możliwych do refundacji świadczeń podejmuje wnioskodawca.
3. Rozdział IV § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Stypendium przekazywane będzie w formie:
a) refundacji kosztów poniesionych przez ucznia związanych z pobieraniem nauki podstawie złożonych imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kwalifikowanego wydatku.
b) finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych.

4. W Rozdziale IV § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
Warunkiem wypłacenia stypendium będzie dostarczenie:
6.1. w przypadku refundacji kosztów oryginalnych imiennych rachunków lub faktur bądź innych dokumentów o równoważnej wartości księgowej dokumentujących dokonanie wydatków
6.2. w przypadku wybrania formy finansowej wraz z zaświadczeniem uczestnictwie w zajęciach szkolnych.
a) pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne przez stypendystę/osobę podpisującą w imieniu niepełnoletniego stypendysty Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006.
b) zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych (w zależności od terminu przejścia na formę finansową) za miesiące od września 2005 roku do kwietnia 2006 roku podpisanego przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną (wzory zaświadczeń stanowią załączniki
Nr 5 i Nr 6 do Regulaminu) w terminie do 15 czerwca 2006 roku.
c) zaświadczenia o uczestnictwie ucznia (z wyłączeniem maturzystów) w zajęciach szkolnych za miesiące od maja do czerwca 2006 roku podpisanego przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną (wzory zaświadczeń stanowią załączniki Nr 5 i Nr 6 do Regulaminu) w terminie do 30 czerwca 2006 roku.
6.3. Zobowiązuje się ucznia po zakończeniu roku szkolnego 2005/2006 do dostarczenia poświadczonej kserokopii świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego/świadectwa dojrzałości.

5. W rozdziale V § 6 ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
- przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych tj. opuścił więcej niż 10% ogólnej liczby godzin obowiązkowych realizowanych w ciągu miesiąca (w przypadku wybrania formy finansowej).
6. § 2 Umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006 stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem i w przypadku wybrania formy refundacji do systematycznego przedstawiania stosownych dokumentów księgowych, które umożliwią rozliczenie stypendium.
7. Dodaje się załącznik Nr 5 do Regulaminu stanowiący wzór zaświadczenia o uczestnictwie ucznia (stypendysty) w zajęciach szkolnych.
8. Dodaje się załącznik Nr 6 do Regulaminu stanowiący zbiorczy wzór zaświadczenia o uczestnictwie uczniów (stypendystów) danej szkoły w zajęciach szkolnych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:
W dniu 25 kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadził zmianę do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 na rok 2005 dotyczącą uproszczenia systemu przekazywania stypendiów poprzez wprowadzenie nowej formy wypłaty stypendiów dla uczniów tj. finansowej wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Obecny system wypłaty stypendiów dla uczniów polegający na refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne stanowi w wielu przypadkach barierę uniemożliwiającą wykorzystanie w pełni przyznanych stypendiów. Wykorzystując możliwość wprowadzenia formy finansowej zostanie uproszczony funkcjonujący system, co wpłynie na lepsze wykorzystywanie środków przeznaczonych
na wyrównywanie szans edukacyjnych. Wprowadzając dodatkową formę wypłaty stypendiów dla uczniów-finansową, konieczne jest dostosowanie obecnie obowiązującego Powiecie Wołomińskim Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006. Dodatkowe zmiany dotyczą możliwości zmiany przez stypendystę formy wypłaty stypendiów od IX 2005 do VI 2006 z refundacji na formę finansową, co wiąże się z :

1.wprowadzeniem obowiązku przekazywania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych.
2.wprowadzenia obowiązku składania pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.
3.wprowadzenia limitu liczby godzin nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie powoduje utratę stypendium.
4.prowadzenia obowiązku dostarczenia poświadczonej kserokopii świadectw ukończenia klasy/świadectwa/maturalnego/dojrzałości.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3372 razy.