Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI-293/06.
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

I.1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.985.088 zł z następujących źródeł:
a) w dziale 600 Transport i łączność na łączna kwotę 1.073.150 zł w tym :
- darowizna od firmy Coca-Cola przeznaczona na modernizację skrzyżowania ulic
Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie w wysokości 200.000 zł,
- wpłata z funduszy strukturalnych należności za wykonaną w roku 2005 modernizację drogi Dręszew-Słopsk w wysokości 501.309 zł.
- wpłata z budżetu Państwa należności za wykonaną w roku 2005 modernizację drogi Dręszew-Słopsk
w wysokości 66.841 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ulicy Fabrycznej kwota 305.000 zł, zmiana klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu.
b) w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 8.334 zł wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego.
c) w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 350.000 zł , uzupełnienie subwencji ogólnej,
d) w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 475.537 zł w tym :
- pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na finansowanie wykonania boiska sportowego w Tłuszczu kwota 100.000 zł ,
- wpłata z funduszy strukturalnych należności za wykonaną w latach 2004-2005 modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 375.537 zł
e) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 24.600 zł w tym:
- dotacja z gminy Wołomin 24.000 zł
- dotacja z gminy Poświętne 600 zł
f) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 53.467 zł wynika ze zmiany klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu (dotacja otrzymana z powiatów przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu dzień w rodzinach zastępczych).

I.2. Dochody zmniejsza się o kwotę 458.467 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę o kwotę 405.000 zł w tym:
- kwota 305.000 zł zmiana klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu,
- kwota 100.000 zmniejszenie wysokości dotacji z Gminy Radzymin.
b) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 53.467 zł wynika ze zmiany klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.526.621 zł

II.1 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2.023.495 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w działach 600 Transport i łączność na łączną kwotę 499.851 zł w tym, zwiększenie nakładów na:
- remonty dróg kwota 19.851 zł,
- modernizację skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego kwota 100.000 zł,
- budowa drogi Kury Sulejów wraz z rondem kwota 350.000 zł
- pomoc finansową dla Gminy Dąbrówka kwota 30.000 zł
b) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenia o kwotę 8.334 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac geodezyjnych - założenie ewidencji lokali dla miasta Wołomin
c/ wpłata na rzecz Komendy Powiatowej Policji na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych na terenie SZPZOZ, kwota 10.000 zł
d) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1. 315.205 zł w tym na:
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO w Markach kwota 15.205 zł (wzrost liczby
uczniów),
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „budowa wielofunkcyjnego boiska
Sportowego w Zespole Szkół w Tłuszczu” kwota 300.000 zł ( dofinansowanie w 30 %
z Sejmiku Mazowieckiego).
- w zadaniu Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie ZSS w Wołominie wyodrębnia się podział na finansowanie z budżetu krajowego - kwota 375.537 zł oraz na finansowanie z budżetu Unii - kwota 624.463 zł
e) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie dotacji dla SZPZOZ na realizację programów zdrowotnych kwota 24.600 zł.
f) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenia na łączna kwotę 109.153 zł w tym:
- wprowadzenie zadania Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7 z kwotą z budżetu 69.000 zł (wniosek złożony do kontraktu Wojewódzkiego).
- dotacje dla gmin na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rozdziałach zastępczych kwota 25.153 zł ( zmiana klasyfikacji zadania w części dotyczącej paragrafu).
- zwiększenie kwoty na realizację programu „Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek” kwota 15.000 zł
g) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na łączna kwotę 45.152 zł co wynika:
- ze zwiększonej liczby wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Markach - Pustelniku (kwota 43.305 zł),
- zwiększonej kwoty bazowej Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczego w Wołominie (kwota 1.847 zł)
h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie kwoty dotacji dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej, kwota 11.200 zł przeznaczona jest na finansowanie wkładu własnego w projekcie „Dwie figury bohatera narodowego i Nadziei – Joanna d’Arc i Mały Powstaniec Warszawski Francusko – polskie warsztaty filmowe i teatralne z młodzieżą i nauczycielami Zielonki i Orleanu NT. wybranych bohaterów i żywotności ich etosu” dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury (koszt projektu - 111.600 zł ) realizowanym przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Zielonce za pośrednictwem Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej.

II.2. Zmniejszenie na kwotę 1. 369.510 zł wynika:
a) w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1. 144.992 zł:
- ze zmniejszonej w stosunku do zakładowego planu liczby uczniów w szkołach
niepublicznych ( § 2540 i § 2590),
- ze zmniejszenia kwoty przeznaczonej na remonty w placówkach oświatowych
o 80.000 zł i przeniesienia jej na zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Tłuszczu” (dofinansowanego za środków Urzędu Marszałkowskiego).
- ze zmniejszenia planu na w rozdziale 80102 .6050-1 o 1.000.000 co jest związane ze zmianą klasyfikacji zadania
b) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenia na łączną kwotę o 103.153 co wynika:
- ze zmniejszenia nakładów na program współpracy z organizacjami pozarządowymi o 9.000 zł (§ 2820),
- ze zmniejszenia kwoty planowanej na remonty w domach pomocy społecznej i przeniesienie jej na zadanie
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych na łazienki dla osób
niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, ( 69.000 zł )
- zmiany klasyfikacji w części dotyczącej zadania „Opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie nakładów na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
d) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 115.365 zł co wynika ze zmniejszonej liczby wychowanków w niepublicznych placówkach oświatowych.
e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 2.000 zł nakładów na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ogółem zwiększa się wydatki o 653.985 zł

III. 1. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 497.099 zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczki – prefinansowanie zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 375.537 zł w pozycji prefinansowanie.

IV. Zgodnie z decyzją Nr 2/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2006 wykreśla się dział 710 Działalność usługowa z kwotą dochodów Skarbu Państwa do zebrania w wysokości 155.000 zł.

V. W załączniku Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2006
a) w dziale 600 Transport i łączność:
- zwiększa się o kwotę 100.000 zł nakłady na zadania Nr 3 Przebudowa skrzyżowania
ul. Weteranów, Wyszyńskiego Radzymin.
- wprowadza się zadanie Nr 11 Dotacja dla gminy Dąbrówka z kwotą 30.000 zł
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- wprowadza się zadanie Nr 6 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole
Szkół w Tłuszczu z kwotą 480.000 zł w tym z budżetu 300.000 zł
c) w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się zadanie Nr 3 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie z kwotą 134.000 zł , w tym z budżetu Powiatu 69.000 zł.

VI. W załączniku Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 dokonuje się podziału dotacji dla SZPZOZ dzieląc ją na:
a) dotację na finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ
b)dotację na finansowanie przebudowy pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii z instalacjami sanitarnymi , wodno-kanalizacyjnymi w budynku głównym Szpitala powiatowego w Wołominie, koszt 628.831 zł w tym z budżetu Powiatu 128.831 zł,
c/ dotację na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji , instalacji elektrycznej i gazów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym SZPZOZ w Wołominie, koszt 714.894 zł , w tym z budżetu Powiatu 214.894 zł
d) dotację na finansowanie remontów oddziałów szpitalnych i budową łącznika.

VII. W załączniku Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na rok 2006
a) zwiększa się kwotę dotacji dla SPZOZ nie realizacje programów zdrowotnych (mamografia) z kwoty 111.230 zł do kwoty 135.830 zł)
b) zwiększa się kwotę dotacji dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej z kwoty 150.281 zł do kwoty 161.481 zł

VIII. W załączniku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
a) uaktualnia się stan funduszu na 01.01.2006 r. kwotą 2.553 zł zastępuje się kwotę 67.092 zł
b) zmniejsza się kwotę planowanych przelewów redystrybucyjnych z kwoty 160.000 zł do kwoty 130.000 zł
c) wprowadza się zadanie zagospodarowanie turystyczne doliny Liwca z kwotą 35.000 zł
d) uaktualnia się stan funduszu na 31.12.06 kwotę 1.553 zł zastępuje się kwotą 1.184 zł,

IX. W załączniku Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006
a) uaktualnia się stan funduszu na początek roku kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą 599.049 zł
b) zwiększa się kwotę na wydatki bieżące własne z kwoty 864.000 zł do kwoty 1.403.049 zł.

X W załączniku Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2006 r.
a) uaktualnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w gospodarstwie pomocniczym przy Zespole Szkół Tłuszczu, kwotę 71.571 zł zastępuje się kwotą 71.433 zł.
b) uaktualnia się kwotę środków obrotowych na dzień 01.01.06 r. w Gospodarstwie Pomocniczym Obsługi G eodezyjnej, kwotę „0” zastępuje się kwotą 35.236 zł, planowane wydatki zwiększa się o 35.236 zł, tak więc kwotę 874.331 zł zastępuje się kwotą 909.567 zł.

XI W załączniku Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2006 r.
a) uaktualnia się stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006 r.
b) zwiększa się plan na wydatki kwotę zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

XII w załączniku Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2006 zmienia się kwoty dotacji dla:
- Niepublicznego Specjalnego Szkolno-Wychowawczego Ośrodka Marki-Struga z kwoty 205.883 zł na kwotę 185.883 zł
-Niepublicznego LO dla dorosłych w Markach z kwoty 100.196 zł do kwoty 115.401 zł,
- Publicznej Zasadniczej Szkoły zawodowej w Radzyminie z kwoty 609.641 zł do kwoty 599.641 zł,
- Niepublicznego Liceum Zawodowego dla młodzieży i dorosłych w Kobyłce z kwoty 254.436 zł na kwotę 234.444 zł,
-Niepublicznego Specjalnego Szkolno-wychowawczego Ośrodka w Markach-Strudze z kwoty 233.334 zł do kwoty 218.334 zł,
- Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku z kwoty 600.491 zł do kwoty 591.526 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Szkolno-Wychowawczego Ośrodka Marki Pustelnik z kwoty 1.200.982 zł na kwotę 1.244.287 zł,
- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Wołominie z kwoty 428.922 zł
na kwotę 430.769 zł.

XIII W załączniku ”Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programów współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:
- nakłady na program nr 2a „Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka i działanie na rzecz wygaszania konieczności umieszczania dzieci nad porzuconymi niemowlętami” zmniejsza się kwotę 25.000 zł do kwoty 20.000 zł,
- nakłady w programie nr 2 b „Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek” zwiększa się z kwotę 50.000 zł do kwoty 65.000 zł.
- nakłady na program „Działanie doskonalące i wspierające organizacje pozarządowe w rozwoju” zmniejsza się z kwoty 12.000 do kwoty 8.000 zł,
- nakłady na program „Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej” zmniejsza się z kwoty 11.000 zł do kwoty 9.000 zł,
- programy 5a i 5b w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączy się w jeden program.

XIV W załączniku Przychody i rozchody budżetu Powiatu:
-w tabeli przychody zmniejsza się pozycję prefinansowanie z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 624.463 zł
- w tabeli rozchody zwiększa się pozycję spłata pożyczki prefinansowanie z kwoty 441.950 zł do kwoty 939.649 zł,
- w danych uzupełniających zwiększa się pozycję planowane dochody z kwoty 68.898.483 zł do kwoty 70.215.840 zł
-zwiększa się pozycję planowane wydatki z kwoty 75.282.719 zł do kwoty 75.727.440 zł
- zwiększa się pozycję planowane rozchody z kwoty 2.857.600 zł do kwoty 3.354.699 zł
- zmniejsz się pozycję planowane przychody z kwoty 9.241.836 zł do kwoty 8.866.299 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2453 razy.