Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PORAD PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu roku
Od dnia 16 maja 2020 r. – w wyniku zmiany ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – poszerzony został zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu roku.
Z pomocy może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składane jest w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na początku wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu roku podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dlatego też ubiegający się o pomoc - przed udzieleniem pomocy - przedstawia Staroście:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo
- oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie
- oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
WZÓR OŚWIADCZENIA PONIŻEJ
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis dotyczące (par. 2 ust. 1 rozporządzenia):
- wnioskodawcy (imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej NIP, formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, date utworzenia,
- sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
pomocy uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
WZÓR FORMULARZA PONIŻEJ

Pomoc publiczna jest monitorowana - monitoring obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Organem monitorującym pomoc publiczna jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Fakt udzielenia pomocy jest obowiązkowo upubliczniany. W tym celu od korzystającego z pomocy zbiera się dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy. Uzyskane dane udostępniane są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem systemu SUDOP i pochodzą ce sprawozdań o udzielonej pomocy https://sudop.uokik.gov.pl/home.

Po udzieleniu pomocy, podmiot udzielający pomocy wydaje beneficjentowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wołomińskiego należy umawiać telefonicznie – zgłoszeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem telefonu: 735-736-797 w następujących dniach i godzinach: poniedziałki 12.00 – 17.00; środy 11.00 – 15.00 oraz piątki 8.00 – 12.00.

PRZED USTALENIEM TERMINU WIZYTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE, dokumenty składa się w:
Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
przyziemie / wejście B / pokój nr 011 lub nr 012 w godzinach:
- poniedziałki: 8.00 - 17.00,
- wtorki - czwartki: 8.00 - 16.00,
- piątki: 8.00 - 15.00.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 03.06.2020 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 07.01.2021 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2021 r., godz. 10.51Dorota RomańczukEdycja strony
23.10.2020 r., godz. 09.21Dorota RomańczukEdycja strony
23.10.2020 r., godz. 09.14Dorota RomańczukEdycja strony
23.10.2020 r., godz. 09.08Dorota RomańczukZmiana przynależności strony
14.09.2020 r., godz. 16.50Dorota RomańczukEdycja strony
14.09.2020 r., godz. 16.48Dorota RomańczukEdycja strony
14.09.2020 r., godz. 16.47Dorota RomańczukEdycja strony
14.09.2020 r., godz. 13.32Dorota RomańczukEdycja strony
12.08.2020 r., godz. 15.35Dorota RomańczukEdycja strony
12.08.2020 r., godz. 15.27Dorota RomańczukEdycja strony
03.06.2020 r., godz. 13.43Dorota RomańczukEdycja strony
03.06.2020 r., godz. 13.42Dorota RomańczukEdycja strony
03.06.2020 r., godz. 13.41Dorota RomańczukEdycja strony
03.06.2020 r., godz. 13.30Dorota RomańczukEdycja strony
03.06.2020 r., godz. 13.30Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 4160 razy.