Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na odbiór odpadów zawierających azbest

Ofertę należy złożyć do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 12.00, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: realizację zadania polegającego na odebraniu z terenu powiatu wołomińskiego (gminy Marki, Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów, Poświętne, Klembów, Kobyłka, Wołomin, Zielonka, Radzymin, Strachówka), odpadów zawierających azbest - płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych (kod 17 06 05), w ilości ok. 300,00 ton oraz ich transport i przekazanie do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).
Zakres zadania obejmuje:
a. odbiór odpadów azbestowych przy użyciu specjalistycznych środków transportu o różnym tonażu, umożliwiających odbiór odpadów azbestowych z miejsc trudnodostępnych, wyposażonych w urządzenia HDS oraz w wagę,
b. poinformowanie Zamawiającego o planowanych terminach odbiorów odpadów azbestowych z terenu poszczególnych gmin.
c. poinformowanie właścicieli nieruchomości, o planowanym terminie odbioru odpadów azbestowych z ich nieruchomości,
d. zważenie odpadów azbestowych, w obecności właścicieli nieruchomości; spisanie protokołu z odbioru odpadów azbestowych, zawierającego co najmniej: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres, datę oraz wagę odebranych odpadów azbestowych, dopuszcza się sporządzenie protokołu zbiorczego zawierającego ww. informacje,
e. załadunek odpadów azbestowych, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń na środki transportu Wykonawcy,
f. transport odpadów azbestowych własnymi specjalistycznymi pojazdami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
g. przekazanie odpadów azbestowych do unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych,
h. dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przekazania odpadów azbestowych do unieszkodliwienia, tj. kart przekazania odpadów oraz protokołu/protokołów odbioru odpadów azbestowych z terenu nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.
2. Kod CPV: 79822500-7.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02 września do dnia 31 października 2019 r.
4. Warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację zamówienia, w wysokości ustalonej na podstawie ilości faktycznie odebranych odpadów azbestowych oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Płatność nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty).
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj.:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (dokumenty potwierdzające wpis w BDO w zakresie transportu odpadów, umowa (lub promesa) dot. możliwości przyjęcia odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu powiatu wołomińskiego do unieszkodliwienia przez uprawniony podmiot).
- zapewniają wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami azbestowymi (ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub nie spełnia”, w oparciu o Oświadczenie oferenta dołączone do oferty wraz z podaniem ilości osób biorących udział w realizacji zadania, z wyszczególnieniem ich wykształcenia, przeszkolenia i doświadczenia),
- w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum trzy zamówienia w zakresie usuwania i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest;
(Oferent powinien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej trzy usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wykaz i dokumenty dołączone do oferty);
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; (posiadają niezbędne środki i sprzęt techniczny do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do oferty);
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia; (Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o oświadczenie oferenta dołączone do oferty),
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech usług z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,
- referencje wystawione przez uprzednich zleceniodawców, potwierdzające należyte wykonanie zamówienia – min. 3 szt.,
- oświadczenie oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu dołączone do oferty.

7. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%.
8. Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 1200, na poniższy adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub faksem na numer: 022 776 50 93.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 109 w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 1300.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Jolanta Godlewska, tel.: 22 787 43 01 wew. 124, e-mail: j.godlewska@powiat-wolominski.pl
11. Załączniki: formularz oferty, formularz oświadczenia oferenta o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Górny, data: 19.06.2019 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Michał Górny, data: 21.06.2019 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2019 r., godz. 13.53Michał GórnyEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 13.59Michał GórnyEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 13.40Michał GórnyEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 13.38Michał GórnyZmiana kolejności podlinków
19.06.2019 r., godz. 13.38Michał GórnyUsunięcie powiązania strony z plikiem
19.06.2019 r., godz. 13.37Michał GórnyPowiązanie strony z plikiem
19.06.2019 r., godz. 13.37Michał GórnyUsunięcie powiązania strony z plikiem
19.06.2019 r., godz. 13.36Michał GórnyEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 13.34Michał GórnyPowiązanie strony z plikiem
19.06.2019 r., godz. 13.33Michał GórnyDodanie strony

Strona oglądana: 551 razy.