Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor/ inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Termin składania ofert do dnia 4 marca 2019 r.
WOK.2110.5.2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Wołominie

1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
2. Stanowisko: podinspektor / inspektor ds. obsługi administracyjnej
3. Opis stanowiska pracy, w tym wymiar etatu oraz miejsce pracy:
jeden etat, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe,
b) Doświadczenie zawodowe: preferowane doświadczenie przy wykonywaniu prac w jednostce administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym,
c) Wiedza:
- Znajomość programów: Office, Excel,
- Znajomość ustawy o drogach publicznych,
- Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
d) Inne umiejętności:
- Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
- Umiejętność praktycznego stosowania w pracy wiedzy z zakresu zamówień publicznych i procedury administracyjnej
- Skuteczność w realizacji celów,
- Terminowość w realizacji zadań,
- Odpowiedzialność za wykonywane czynności i podejmowane decyzje,
- Umiejętność pracy w zespole, współpracy z podmiotami i osobami,
- Prawo jazdy minimum kat. B.
- Obsługa komputera i urządzeń biurowych
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: jak wyżej
b) Doświadczenie zawodowe: jak wyżej
c) Wiedza: jak wyżej
d) Inne umiejętności: jak wyżej
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
Samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zadań związanych m.in z :
- obsługą interesantów, kancelarii,
- przygotowaniem sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez WID,
- przygotowaniem i wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- przygotowywaniem projektów uchwał spraw realizowanych przez wydział,
- prowadzeniem spraw związanych z rozwojem komunikacji publicznej,
- przygotowaniem procedur udzielania zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy,
- reprezentowaniem Powiatu w ramach umowy o dostawy, usługi, roboty budowlane,
- prowadzeniem korespondencji związanej z zakresem realizowanych przez wydział zadań,
- pracą przy użyciu systemu elektronicznego obiegu dokumentów
6. Warunki pracy na stanowisku:
1) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
2) praca poza główną siedzibą urzędu, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., obsługa klienta, praca w terenie itp.
3) pracodawca zapewnia swoim pracownikom atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
8. O wskazane stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem
9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
04.03.2019 r. do godz. 18.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektor/ inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa”

Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikację można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne, informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
11. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
12. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w
przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Adam Lubiak, data: 15.02.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.02.2019 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 15.02.2019 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2019 r., godz. 12.51Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1475 razy.