Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalista / inspektor/ podinspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Termin składania ofert do dnia 28 lutego 2019 r.
WOK.2110.3.2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Wołominie

1. Komórka organizacyjna Urzędu: Wydział Inwestycji i Drogownictwa
2. Stanowisko: Specjalista/ inspektor/ podinspektor ds. środków transportu w sekcji bieżącego utrzymania dróg
3. Opis stanowiska pracy, w tym wymiar etatu oraz miejsce pracy:
jeden etat, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe, średnie techniczne,
b) Doświadczenie zawodowe: doświadczenie przy wykonywaniu nadzoru i organizacji pracy w zakresie utrzymania, dysponowania i eksploatacji sprzętu transportowego, organizacja przetargów na usługi napraw, zakupu i dostaw w/w sprzętu
c) Wiedza:
- Znajomość programów: Office, Excel,
- Znajomość ustawy o drogach publicznych,
- Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Znajomość warunków technicznych, wykonywania prac naprawczych sprzętu transportowego i maszyn budowlanych,
d) Inne umiejętności:
- Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
- Skuteczność w realizacji celów,
- Terminowość w realizacji zadań,
- Odpowiedzialność za wykonywane czynności i podejmowane decyzje,
- Umiejętność pracy w zespole, współpracy z podmiotami i osobami,
- Prawo jazdy minimum kat. B.
- Obsługa komputera i urządzeń biurowych
2) Wymagania dodatkowe:
a) Wykształcenie: jak wyżej
b) Doświadczenie zawodowe: jak wyżej
c) Wiedza: jak wyżej
d) Inne umiejętności: jak wyżej
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
Samodzielne przygotowywanie i prowadzenie zadań związanych m.in z :
- nadzorem nad prawidłowością eksploatacji środków transportu,
- organizacją bieżącej konserwacji i utrzymania sprzętu,
- kontrolą i odbiorem wykonania prac naprawczych i remontowych,
- zlecaniem przeglądów, napraw sprzętu,
- bieżącą kontrolą stanu technicznego oraz uprawnień operatorów do pracy powierzonym sprzętem,
- prowadzeniem spraw związanych z zamówieniami na dostawy paliw, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczeń, napraw i zakupu sprzętu,
- udziałem w akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- przygotowaniem procedur zgodnie z PZP lub regulaminem wewnętrznym Starosty,
- kontrolą i nadzorem nad pracownikami użytkujących powierzony sprzęt,
- prowadzeniem spraw związanych ze zgłoszeniem szkody z ubezpieczenia OC dróg,
- reprezentowaniem Powiatu w ramach umowy o wykonawstwo prac,
- prowadzeniem korespondencji związanej z zakresem realizowanych przez wydział zadań,
- pracą przy użyciu systemu elektronicznego obiegu dokumentów
6. Warunki pracy na stanowisku:
1) pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
2) praca w głównej siedzibie urzędu, praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., obsługa klienta, praca w terenie itp.
3) pracodawca zapewnia swoim pracownikom atrakcyjny pakiet socjalny.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6 %
8. O wskazane stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem
9. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania);
2) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, kserokopię świadectwa szkolnego);
3) kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany staż pracy;
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach;
5) oświadczenie kandydatów (dokument do pobrania).
10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia
28.02.2019 r. do godz. 16.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista/ inspektor/ podinspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa”

Aplikację należy złożyć w siedzibie Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria ogólna – parter pok. nr 104) lub przesłać pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin. W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikację można przekazać na adres skrytki: /spwolomin/skrytka. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydatów, spełniających wymogi formalne, informuje się mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail) o terminie, czasie i miejscu przeprowadzania kolejnego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl) zakładka wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.
Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
11. Dane osobowe kandydatów:
1) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE;
2) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.
12. Kandydatom przysługuje prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w
przepisach regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński Adam Lubiak, data: 11.02.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 12.02.2019 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 12.02.2019 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.02.2019 r., godz. 10.53Magdalena RudnikEdycja strony
12.02.2019 r., godz. 10.52Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1362 razy.