Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę wpustów ulicznych ściekowych 67BK D400 H115 z pełnym kołnierzem z rusztem uchylnym szt.16, krata (ruszt) wpustu 67BK D400 (bez korpusu) sz

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec do dnia 07-12-2018 do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: dostawę wpustów ulicznych ściekowych 67BK D400 H115 z pełnym kołnierzem z rusztem uchylnym szt.16, krata (ruszt) wpustu 67BK D400 (bez korpusu) szt.16.

Lp. Nazwa J.m. Ilość

1. dostawa wpustów ulicznych ściekowych 67BK D400 H115 z pełnym kołnierzem z rusztem uchylnym - 16 szt.

2. Dostawa krat (rusztu) wpustu 67BK D400 (bez korpusu) - 16 szt.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Wydziału Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec.
do dnia 07-12-2018 do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być dostarczone do zamawiającego na adres:
j. w.
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
• „Dostawa wpustów ulicznych ściekowych 67BK D400 H115
z pełnym kołnierzem z rusztem uchylnym, krata (ruszt) wpustu 67BK D400 (bez korpusu) „ nie otwierać przed 07-12-2018 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1.
Pokój Nr 6, dnia 07-12-2018 r. o godz. 14.00


5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 03.12.2018 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 03.12.2018 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.12.2018 r., godz. 11.00Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2833 razy.