Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: 2 000,00 kg bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria). do dnia 03.12.2018 r. godz. 10:00
Zaproszenie do składania ofert

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę: 2 000,00 kg bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych.

Termin realizacji zamówienia do dnia 17.12.2018r.

Miejsce dostawy masy zalewowej: Zagościniec ul. Asfaltowa 1, magazyn Wydziału Inwestycji i Drogownictwa- 05-200 Wołomin.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 (kancelaria). do dnia 03.12.2018r. godz. 10:00
1. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Dostawa bitumicznej masy zalewowej do wypełnienia spoin na łączeniach nawierzchni bitumicznych na gorąco.” Nie otwierać do godziny 1200 dnia 03.12.2018 r.


2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, Zagościniec ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 03.12.2018 r. o godz. 1200

4. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.
6. Oferty należy składać na załączonym druku „Formularz ofertowy”.

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty z formularzem cenowym – Załącznik nr 1
2. Parafowane Istotne Warunki Umowy – Załącznik nr2

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Waldemar Majewski, Krzysztof Kornacki e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty - Załącznik nr 1
2. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.11.2018 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 27.11.2018 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2018 r., godz. 11.29Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2763 razy.