Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne

Data ogłoszenia: 29.09.2005r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 120/2005
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.09.2005 r.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) otwarte konkursy ofert na następujące zadania (w nawiasie wysokość środków):
1. Organizację szkolenia dla liderów społecznych w zakresie wspierania dzieci zagrożonych umieszczaniem w placówkach,
2. Organizację akcji promującej idee rodzicielstwa zastępczego,
3. Organizację szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych
(1.,2.,3., - 60.000 zł),
4. Organizację turniejów sportowych (4.000 zł),
5. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej przyrody powiatu wołomińskiego (2.500 zł),
6. Kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne,
7. Organizację szkolenia dla rodzin zagrożonych patologiami społecznymi,
8. Organizację szkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych
(6.,7.,8. - 10.000 zł),
9. Działania na rzecz wsparcia osób przewlekle chorych oraz ich rodzin (15.000 zł),
10. Działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia,
11. Organizację szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych
(10., 11. - 7.500 zł),
12. Organizację szkolenia w zakresie nabycia kompetencji asystenta osoby niepełnosprawnej,
13. Działania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(12., 13. - 10.000 zł).

Dotacje przyznane zostaną na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Finansowanie zadania obejmie okres do dnia 30. 11. 2005 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami, objąć jak największą liczbę uczestników.

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2005 r. do godziny 10.00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 31.10.2005 r. godz. 12.00. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria: merytoryczne (zasięg), społeczne (odbiorcy, zapotrzebowanie), finansowe, organizacyjne (zasoby).

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2004 nie udzielał dotacji organizacjom pozarządowym na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje (szczegółowy regulamin) znajdują się na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.


------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowy regulamin konkursów

Załącznik nr 7
do uchwały nr II-120/2005
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29.09.2005 r.

działając na podstawie art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593) w związku z art. 3 ust. 6 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XX-168/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
w roku 2005.

ustala się następujacy regulamin na otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania w zakresie:
Działania na rzecz wsparcia rodziny

I. Rodzaj (nazwa) zadania:

Kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne.

W konkursie mogą brać udział:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie pomocy społecznej

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadań

Na dofinansowanie zadań Zarząd Powiatu Wołomińskiego przeznaczył kwotę 10.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Kancelarii Starostwa w terminie do dnia 31.10.2005 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44, poz. 427).
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.
3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dofinansowanie zadania przez Powiat Wołomiński obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2005 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami, objąć jak największą liczbę uczestników.
4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, do którego powołany jest właściwy wydział Starostwa, zwraca się szczególną uwagę na:
1) stan realizacji zadania,
2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych
i sprawozdań merytorycznych,
4) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych,
5) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

V. Termin i warunki składania oferty

Termin składania oferty: do dnia 31.10.2005 r. do godziny 10.00.

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44, poz. 427),

Oferent może złożyć jedną ofertę konkursową.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta.

Miejsce składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, pokój 4 (II piętro).

W ofercie lub załącznikach (obligatoryjnie) wymagane jest ujęcie:
1. szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania);
2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
3. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:
1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub
inny dokument odpowiednio potwierdzający osobowość prawną zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji organizacji pozarządowych;
2. statut lub inny dokument potwierdzający cele statutowe podmiotu.

W ofercie lub załącznikach (fakultatywnie) pożądane jest ujęcie:
1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok;
2. wykaz realizowanych w ostatnich 3 latach przedsięwzięć oraz ewentualne referencje;
3. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Termin otwarcia ofert: w dniu 31.10.2005 r. godz. 12.00.

Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1,5 miesiąca od upływu terminu składania ofert.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2. niekompletne, jeśli oferent w terminie siedmiu dni od dnia otwarcia ofert, nie uzupełni wskazanych przez Komisję Konkursową braków formalnych;
3. złożone po terminie;
4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie;
6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. merytoryczne:
- uzasadniony zasięg propozycji (ponadgminny - 1 pkt, powiatowy - 3 pkt),
- cykliczność proponowanego projektu (założenie powtórzenia w roku kolejnym bez dofinansowania ze strony powiatu - 1 pkt),
2. społeczne:
- przewidywana liczba odbiorców lub uczestników (oceniane w skali: 0 - 5 pkt),
- udokumentowane zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane zadania świadczone w ramach projektu (2 pkt),
3. finansowe:
- koszty realizacji planowanego zadania - proporcja proponowanego dofinansowania do innych niż powiat źródeł finansowania (za każde 10 % własnego wkładu finansowego w całe przedsięwzięcie 1 pkt),
4 organizacyjne:
- posiadane zasoby kadrowe udokumentowane poprzez potwierdzenie przeprowadzenia podobnych wydarzeń w latach ubiegłych, za każde udane przeprowadzone podobne wydarzenie - 1 pkt.

Ocena ofert następuje poprzez ułożenie listy wg ilości punktów.

Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się
z protokołem Komisji Konkursowej.

Skład Komisji ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały.

Uchwała Zarządu w sprawie dofinansowania jest ostateczna.

Zarząd Powiatu zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, poz. 545).

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U.Nr 44, poz. 428).

VII. Informacja o wysokości środków na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim

Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2004 nie udzielał dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie: Działania na rzecz wsparcia rodziny.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Spraw Obywatelskich; Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3; pokój. 13 (I piętro), tel. 787-43-01 (03) wew. 105.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.09.2005 r., godz. 14.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.09.2005 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2005 r., godz. 14.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2923 razy.