Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 09.11.2018 r., do godz. 13.00
Zagościniec, dnia 30.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

Termin realizacji zamówienia: 10.12.2018 r.

Miejsce realizacji zamówienia: pomieszczenia magazynowe budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Asfaltowej 1, 05-200 Zagościniec .

Opis przedmiotu zamówienia:
229 szt. nowych znaków drogowych w grupie wielkości średnie oraz 275 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego według wykazu (załącznik nr 1). Znaki drogowe spełniają następujące parametry: jednostronne na podkładzie z blachy Zn 1,25mm z podwójnie giętą krawędzią otwartą, lico z folii odblaskowej, która posiada aktualny certyfikat CE na zgodność z normą PN EN 12899-1 oraz winna posiadać gwarancję trwałości przy zastosowaniu folii I- generacji 7 lat licząc od 2017 r., a przy zastosowaniu folii II-generacji 10 lat licząc od 2017 roku, ze stalowymi profilami usztywniająco-montażowymi wraz z obejmami mocującymi do słupków Ø 2”.
Znaki wykonane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003r. poz. 2181 z późn. zm).
Na trwałość materiału przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli min. 24 miesiące gwarancji.
W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające
realizacji zamówienia, w tym koszt oraz czas dostawy na wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 09.11.2018 r., do godz. 13.00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.

Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu”
nie otwierać przed 09.11.2018 r., godz. 13.00”.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.


4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 09.11.2018 r., godz. 13.30
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.10.2018 r., godz. 12.52
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.10.2018 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2018 r., godz. 13.00NieznanyZmiana kolejności podlinków
31.10.2018 r., godz. 12.52NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3194 razy.