Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm do miejsca składowania - Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin w ilości 500T.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, Zagościniec 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 05.1.2018 do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm do miejsca składowania - Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin w ilości 500T.


1. Zamawiający:
Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

2. Przedmiot zamówienia:
W ramach zadania należy zrealizować dostawę kruszywa drogowego w ilości 500T, na podbudowę i naprawę dróg powiatowych, na terenie Powiatu Wołomińskiego. Miejsce składowania: magazyn WID - Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kruszywo ma spełniać warunki określone w normie PN-EN 13242 oraz nie zawierać domieszki dolomitu i wapnia. Zamówienie dotyczy frakcji 31.5-63 mm.

3. Terminy realizacji zamówienia:
Od momentu podpisania umowy do 30.11.2018r.
4. Kryterium wyboru oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:
- cena ryczałtowa za wykonanie zadania – 100%
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Krzysztof Prokopowicz - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa tel. 22 777 47 79 w. 24
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Istotne postanowienia umowy
zawiera załącznik nr 2 do zapytania tj. wzór umowy
8. Wymagania niezbędne dotyczące Dostawcy:
posiadanie transportu samowyładowczego umożliwiającego szybkie i sprawne wykonanie zlecenia
9. Miejsce oraz sposób i termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, Zagościniec 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 05.1.2018 do godz. 12:00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„”Dostarczenie kruszywa łamanego do miejsca składowania - Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin w ilości 500T”.

UWAGA: nie otwierać przed 05.11.2018r. godz. 12:00!!!
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Zagościniec, 05-200 Wołomin, ul. Asfaltowa 1
Sala konferencyjna, dnia 05.11.2018r. godz. 12:15

5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści
na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.10.2018 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 26.10.2018 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.10.2018 r., godz. 10.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3318 razy.