Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV - 598/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
UCHWAŁA NR LIV - 598/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w WołominieNa podstawie art. 12 ust 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zawierające:
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 58 586 975,31 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 31/100);
2) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 852 730 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych);
3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazuje ujemny stan w kapitale (funduszu) własnym w wysokości 2 439 344,36 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 36/100);
4) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 146 871,76 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 76/100);
5) Dodatkowe informacje i objaśnienia;
6) Sprawozdanie z działalności za rok 2017.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 08.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 08.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1692 razy.