Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIII - 594/2018

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR LIII - 594/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat WołomińskiNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 3, ust. 6, ust. 7 i 7b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały.


§ 2

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycielom, którym przysługują obniżki określone w § 1, w następujący sposób:
L.P. Stanowisko kierownicze Liczba oddziałów Tygodniowy wymiar zajęć
1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej: do 6 oddziałów - 10 godz.
od 7 do 8 oddziałów - 8 godz.
od 9 do 16 oddziałów - 5 godz.
17 i więcej oddziałów - 3 godz.
2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, liczącej: od 12 do 16 oddziałów - 11 godz.
17 i więcej oddziałów - 9 godz.
3. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej - 10 godz.
4. Kierownik szkolenia praktycznego: do 300 uczniów - 7 godz.
powyżej 300 uczniów - 6 godz.
5. Kierownik internatu, liczącego: do 30 wychowanków - 20 godz.
od 31 do 60 wychowanków - 15 godz.
powyżej 60 wychowanków - 10 godz.

2. W przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze wymienione w poz. 4 tabeli wskazanej w ust. 1, zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, rozmiar obniżki i obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia nauczyciela.


§ 3

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, określony w § 2, przysługuje od dnia objęcia stanowiska kierowniczego przez nauczyciela.


§ 4

Obniżka godzin, o której mowa w § 1, przysługuje również nauczycielowi, który pełni zastępstwo za nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze. W takim przypadku, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2, przysługuje temu nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono mu zastępstwo i przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić zastępstwo.


§ 5

1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej, powodującymi znaczne zwiększenie zadań na stanowisku kierowniczym, dyrektor może zwrócić się do Zarządu Powiatu Wołomińskiego z wnioskiem o zwolnienie go w całości lub w części z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w § 2.
2. Dyrektor, po uzyskaniu zgody na zwolnienie, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może realizować godzin ponadwymiarowych.
3. W odniesieniu do innych stanowisk kierowniczych, czynności określone w ust. 1 dokonuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.
4. Dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole (zespole szkół) nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale. Wyjątkiem od tej zasady będzie możliwość przydzielenia godzin ponadwymiarowych w więcej niż jednym oddziale, wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy nie będzie możliwości pozyskania nowego nauczyciela do prowadzenia np. kilku godzin zajęć w szkole.
5. O zasadności przydzielenia godzin, o których mowa w ust. 4, decydował będzie organ prowadzący szkołę, wyrażając każdorazowo zgodę.


§ 6

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą być zobowiązani do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, w wymiarze nieprzekraczającym tygodniowo 1/2 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w § 2.


§ 7

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych zgodny jest z ustaleniami zawartymi w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.


§ 8

1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego stosuje się w przypadku:
1) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych;
2) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych;
3) różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, dyrektor szkoły określa średni tygodniowy wymiar godzin zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3. Średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego musi odpowiadać obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
3. Wymiar zajęć ustalony według zasady, o której mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasady ustalonej w ust. 2.
5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
6. Zasady określone w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio wobec nauczycieli szkół zaocznych.


§ 9

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym wynosi 18 godzin tygodniowo.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów oraz innych zajęć wynikających z arkusza organizacji placówki;
2) faktycznie realizowane godziny: poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć;
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych;
4) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń, konsultacji i wykładów oraz zajęć praktycznych i konwersatoriów należy rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.
4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.
5. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
6. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.


§ 10

Z dniem wejścia niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIX – 455/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński (opublikowana 31.03.2014 r. w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3244).


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 września 2018 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2018 r., godz. 09.13Małgorzata JeznachEdycja strony
26.09.2018 r., godz. 08.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2323 razy.