Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIII - 592/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
UCHWAŁA NR LIII - 592/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 20 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2017 r. poz. 772) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XL-372/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8272) wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się następującą wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym:
1) za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 20 zł,
b) motocykl - 100 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 420 zł, d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 857 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 263 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 537 zł,
2) za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto:
a) rower lub motorower - 1 zł,
b) motocykl - 1 zł,
c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 19 zł,
d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 1 zł,
e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 1 zł,
f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1 zł,
g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 zł.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.09.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 08.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 08.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2018 r., godz. 08.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2475 razy.