Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zapytanie ofertowe nr SPW.273.204.2018 dotyczące zakupu barier ochronnych typ olsztyński

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 01.10.2018 r., do godz. 13.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
Zagościniec, dnia 20.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dot. zakupu 200mb barier ochronnych U-12a 2000 x 1500 typ Olsztyński kolor żółty wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji zamówienia: pomieszczenia magazynowe budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Asfaltowej 1, 05-200 Zagościniec.

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 200 mb barier ochronnych U-12a 2000 x 1500 typ Olsztyński
Dane techniczne:
• Długość 2000 mm
• Wysokość- 1500 mm
• Słupek rurowy fi 60,3 mm-120 sztuk
• Przęsło owalne -rura fi 48,3 mm
• Wysokość owalnego przęsła 550 mm
• Materiał- stal
• Zabezpieczenie: ocynk i malowanie proszkowe
• Kolor żółty wg palety RAL
• Sposób montażu- do zabetonowania w gruncie
• 120 kompletów do mocowania: pręt gwintowany, nakrętka, podkładka, maskownica
• Kapturek PVC do zaślepienia otworu słupka 120 szt
Szkic przedmiotu zamówienia z wymaganymi parametrami technicznymi w załączniku nr 1
Na trwałość materiału przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji.
W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające
realizacji zamówienia, w tym koszt oraz czas dostawy na wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1 (kancelaria) do dnia 01.10.2018 r., do godz. 13.00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: jw.
Oznakowanie oferty:
dane oferenta (nazwa, siedziba)
„zakup 200mb barier ochronnych U-12a 2000x1500 typ Olsztyński kolor żółty wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu”
nie otwierać przed 01.10.2018 r., godz. 13.00”.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4.Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
05-200 Zagościniec, ul. Asfaltowa 1
Pokój nr 26, dnia 01.10.2018 r., godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
6. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 21.09.2018 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 21.09.2018 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2018 r., godz. 14.02Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 2995 razy.