Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Powiat Wołomiński jest największym powiatem ziemskim w Polsce, a Miasto Ząbki jest najdynamiczniej rozwijającą się gminą miejską w Polsce. Według danych z GUS na 31.12.2017 roku powiat wołomiński liczył 241 890 mieszkańców, z czego 35 770 osób jest mieszkańcami Miasta Ząbki. Prognozy GUS z 2017 r. przewidują, że liczba mieszkańców Ząbek do 2030 roku powiększy się o 30%. Przepustowość układu drogowego na styku Warszawy i Ząbek obecnie jest przekroczona, a ul. Łodygowa, ul. Warszawska, ul. Piłsudskiego i ul. Chełmżyńska stale zakorkowane.
Dodatkowo lokalizacja w Rembertowie przy granicy Ząbek wielkiego osiedla mieszkaniowego (20 bloków mieszkalnych na 1248 mieszkań i 1340 miejsc postojowych) obsługiwanego komunikacyjnie wyłącznie od jednojezdniowej notorycznie zakorkowanej ul. Chełmżyńskiej dodatkowo zakorkuje układ drogowy i w szczególności sparaliżuje funkcjonowanie jednopasowego skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Piłsudskiego (droga powiatowa ) i ul. Powstańców (droga gminna) w Ząbkach oraz zwiększy natężenie ruchu i kolejki pojazdów do świateł na ul. Piłsudskiego w Ząbkach (rejon kościoła i szkoły podstawowej) i dodatkowo przyczyni się do powiększenia zakorkowania układu drogowego w rejonie Ząbek, Targówka Przemysłowego i Rembertowa Wygody. Negatywnie wpłynie również na funkcjonowanie komunikacji publicznej i kursowanie bardzo obciążonych linii ZTM 145 i 345 oraz komunikacji miejskiej miasta Ząbki (3 linie autobusowe).
Dodatkowo na terenie Targówka Przemysłowego są lokalizowane nowe lub rozbudowywane istniejące generatory ruchu ciężkiego np. planowana rozbudowa spalarni odpadów przy ul. Gwarków, budowa nowych centrów logistycznych oraz zakładów przetwarzania odpadów (w tym złomu) na Targówku przy granicy z Ząbkami (na ul. Bardowskiego i ks. Ziemowita). Ruch ciężki przyczynia się do szybkiego niszczenia nawierzchni dróg powiatowych i gminnych, zagraża infrastrukturze podziemnej, stanowi źródło hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń pyłowych oddziałujących na pobliską zabudowę m.in. szkołę podstawową, przedszkole oraz budynki mieszkalne zlokalizowane blisko jezdni ul. Piłsudskiego.
Realizowana obecnie przez m.st. Warszawę rozbudowa ul. Łodygowej nie przyczyni się do poprawy przepustowości w relacji dojazdu do i z Warszawy, z terenu powiatu wołomińskiego, ponieważ na 1,5 km odcinku drogi jest 5 sygnalizacji świetlnych i kolizyjny przejazd kolejowy, a możliwość skrętu w lewo z ul. Łodygowej w ul. Radzymińską zostanie dopuszczona tylko z 1 pasa (przed przebudową było to możliwe z 2 pasów ruchu). Inwestycja ta również nie jest przyszłościowa, bo nie ma możliwości kontynuacji przekroju dwujezdniowego obecnego śladu drogi wojewódzkiej 634 na obszarze Ząbek. Na terenie Ząbek i Warszawy jest projektowany nowy wlot drogi wojewódzkiej 634 (projektowana ul. Nowo-Ziemowita i Trasa Świętokrzyska – ul. Kijowska)
Realizowana obecnie rozbudowa ul. Żołnierskiej nie zakłada budowy bezkolizyjnego wprowadzenia ruchu z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa w kierunku Trasy Siekierkowskie. Ta inwestycja w najbliższych latach znacząco nie usprawni ruchu w godzinach porannych dojazdu do Warszawy mieszkańców powiatu wołomińskiego. Korki nadal będą się tworzyć przed skrzyżowaniami z ul. Marsa i z ul. Strażacką. Sytuacja może ulec poprawie dopiero po wybudowaniu drugiej estakady.
Wnioskowana w niniejszym stanowisku rozbudowa ciągu ulic powiatowych: Chełmżyńskiej w Warszawie oraz Piłsudskiego w Ząbkach do przekroju dwujezdniowego (2x2) na odcinku do rejonu cmentarza w Ząbkach znacznie zwiększy przepustowość ruchu drogowego. Następnie włączenie ruchu z ul. Chełmżyńskiej poprzez planowaną budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w kierunku ul. Marsa usprawni mieszkańcom dojazd do Stolicy.
Z drugiej strony budowa przedłużenia ul. Swojskiej w rezerwie pod ul. Nowo-Ziemowita (w pierwszym etapie jako jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdy kierunku z wydzieloną ścieżka rowerową) na odcinku od ul. Janowieckiej do powiązania z ul. Zycha i ul. Piłsudskiego zapewni rozdział ruchu w Ząbkach z przekroju 2x2 na dwie ulice jednojezdniowe: w skrzyżowania (świateł) z drogą Nr 634 przy kościele w Ząbkach lub w kierunku ul. Swojskiej na Targówku Przemysłowym. Sieć drogowa zyska redundancję i uniknie się „wąskich gardeł” na końcu ulicy o przekroju dwujezdniowym. Takie rozwiązanie także poprawi dojazdy mieszkańców powiatu wołomińskiego do Warszawy oraz usprawni mieszkańcom stolicy poruszanie się między dzielnicami Warszawy, jak również ulepszy dojazd do przyszłej Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Ponadto postulowana budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do stworzeni dodatkowej alternatywy dla indywidualnej komunikacji samochodowej w postaci infrastruktury transportu niskoemisyjnego – rowerowego.
Mając na uwadze już istniejące utrudnienia w płynności ruchu drogowego i wielominutowe opóźnienia autobusów komunikacji publicznej w godzinach szczytu spowodowane korkami widzimy konieczność podjęcia rozmów i pilnych decyzji w sprawie rozbudowy układu drogowego na styku powiatu wołomińskiego z m. st. Warszawa. Brak wspólnych działań i rozwiązań spowoduje paraliż komunikacyjny i brak możliwości wjazdu do i z Warszawy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 16.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 16.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 16.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1194 razy.