Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 16.03.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga z dnia 15.03.2018r. (sygn. akt RPW.1510.8.2018) na Starostę Wołomińskiego dotycząca nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego w związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego z dnia 20.11.2012r.
Skarżący zarzuca organowi:
• próbę wprowadzenia go w błąd i celowe poświadczenie nieprawdy co do wykonania przez Starostwo zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego z dnia 20.11.2012r.
• niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego Odział w Otwocku z dnia 15.04.2017r.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego, dokumentacją w sprawie oraz wyjaśnieniami Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną, z uwagi na fakt iż:
• Archiwum Państwowe w Warszawie po kontroli Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Wołominie w dniu 31 maja 2012 r., przesłało zalecenia pokontrolne pismem o sygn. IV 402-266/12 z dnia 20 listopada 2012 r. W ww. piśmie Archiwum Państwowe przekazało w dziesięciu punktach zalecenia pokontrolne, z których dziewięć zostało już zrealizowanych, jedno jest w trakcie realizacji.
• Zalecenia pokontrolne o sygn. O-O.421.18.2016 z dnia 25 kwietnia 2017 r., do kontroli Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Wołominie, przeprowadzonego przez Archiwum Państwowe w 2016 roku, Starostwo zrealizowało bądź jest w trakcie realizacji.
Należy również zauważyć, że nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, dotyczą zupełnie odrębnych zagadnień niż te wymienione w wystąpieniu pokontrolnym z 2017 roku. Zarzut wprowadzenia skarżącego w błąd i celowego poświadczenie nieprawdy nie znajduje potwierdzenia w korespondencji prowadzonej przez Urząd ze skarżącym, w której był informowany o stanie wykonania przez Starostwo zaleceń pokontrolnych z 2012 r. oraz fakcie posiadania przez niego wnioskowanej informacji już od 2015 roku.
W ocenie Komisji Rewizyjnej nie doszło do rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego ani tym bardziej na szkodę skarżącego.

Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 517 razy.