Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 14.03.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga z dnia 12.03.2018r. (sygn. akt RPW.1510.7.2018) na Starostę Wołomińskiego dotycząca rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego oraz niewypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2001r. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1506, z późn. zm.).
Skarżący zarzuca organowi:
• brak rejestru przesyłek wychodzących z Urzędu,
• niewłaściwe oznaczanie i podpisywanie pism oraz gromadzenie dokumentacji w niewłaściwe sklasyfikowanych teczkach.
• Nieterminowe i nieprawidłowe (bez sporządzenia spisów zdawczo-odbiorczych) przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
• nieprzekazanie do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych po byłych terenowych organach administracji państwowej;
• fałszowanie i poświadczanie nieprawdy w rejestrach gruntowych.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego, dokumentacją w sprawie oraz wyjaśnieniami Wydziału Organizacji, Kadr i Administracji oraz Wydziału Geodezji wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną, ponieważ:
• W Starostwie Powiatowym w Wołominie dzienna książka nadawcza prowadzona od stycznia 1999r. stanowi dzienny rejestr przesyłek wychodzących z Urzędu, co umożliwia sprawne i prawidłowe działanie organu oraz ułatwia odszukiwanie konkretnych przesyłek.
• Zarzuty odnoszące się do rzekomego niewłaściwego oznaczania i podpisywania pism oraz gromadzenia dokumentacji w niewłaściwie sklasyfikowanych teczkach, nie są poparte są żadnymi konkretnymi przykładami, a zgodnie z wyjaśnieniami urząd działa zgodnie z obowiązującym prawem.
• Dokumentacja znajdująca się w Archiwum Zakładowym, tj. akta od 1999r., były klasyfikowane, kwalifikowane i przyjmowane zgodnie z obowiązującą w Starostwie do 2011r. instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
• Odnośnie dokumentów ewidencji gruntów. Wersja papierowa rejestrów zawiera historię zmian w formie pisemnej, ujawnionej w tych rejestrach. Po wdrożeniu systemu informatycznego rejestry w formie papierowej mają wyłącznie charakter historyczny i archiwalny, wskazujący na zmiany. Aktualnie w rejestrach papierowych nie dokonuje się żadnych wpisów. Wskazana przez Skarżącego dokumentacja uwłaszczeniowa, pochodzi z lat 70. i początku lat 80. ubiegłego wieku i dotyczy wówczas prowadzonych postępowań w trybie ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, nie były one wytworzone przez tut. Wydział.
W związku z powyższym, w ocenie Komisji Rewizyjnej nie doszło do rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego ani tym bardziej na szkodę skarżącego.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 445 razy.