Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 09.03.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga z dnia 08.03.2018r. (sygn. akt RPW.1510.06.2018) na Starostę Wołomińskiego dotycząca nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego, polegającego na skierowaniu do skarżącego upomnienia wzywającego do uregulowania należności za udostępnienie informacji publicznej,
Skarżący zarzuca organowi bezprawną próbę wymuszenia na nim finansowania rutynowych kosztów bieżącego funkcjonowania Urzędu poprzez skierowanie do niego żądania zapłaty za przesłane odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej. Skarżący zachowanie organu określił mianem „korupcyjnego, gangsterskiego wymuszenia opłat”.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego oraz wyjaśnieniami Biura Prawnego Starostwa wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 15 ust. 2 przewiduje, że organ ma obowiązek poinformować o kosztach udostępnienia informacji, a dopiero po 14 dniach od poinformowania udostępnić je wnioskodawcy chyba, że w tym czasie zmieni swój wniosek.
W przedmiotowej sprawie skarżący był powiadamiany przez Starostwo o możliwości odebrania korespondencji osobiście bądź drogą elektroniczną, to jest w taki sposób, by nie ponosił on dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Z przeprowadzonej analizy akt sprawy wynika, że starosta umożliwił skarżącemu odebranie korespondencji osobiście bez obciążania kwotą przesyłki, z czego skarżący nie skorzystał.
Dlatego też należy uznać za nieprawdziwe zarzuty, że starosta dopuścił się działania „korupcyjnego czy gangsterskiego wymuszania opłat”. Powyższe działania zgodne są z będącym w obrocie prawnym zarządzeniem Starosty nr 149.2017 w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej, mającym zapewnić prawidłowe i terminowe funkcjonowanie starostwa powiatowego
i przeciwdziałać przypadkom, w których jeden podmiot powołując się na przysługujące mu prawa próbuje sparaliżować funkcjonowanie oraz istotnie zwiększyć koszty bieżącej działalności urzędu, na przykład poprzez przygotowanie, redagowanie i wysyłanie ponad siedmiuset wniosków o udostępnienie informacji publicznej w ciągu roku, każdorazowo żądając odpowiedzi pisemnej na tożsame bądź podobne wnioski.


Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 429 razy.