Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 11 lipca 2017 r. do Rady Powiatu Wołomińskiego wpłynęła skarga Pana M. O. z dnia 4.07.2017 r. na działania Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Wołominie (od 1 września 2017 r. – Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Konopnickiej w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8).
Skarga była ponawiana i rozszerzana przez skarżącego pismami z dnia:
• 2 stycznia 2018 r.,
• 18 stycznia 2018 r. oraz
• 22 stycznia 2018 r.
Skarżący postawił w swojej skardze piętnaście zarzutów.
W związku z powyższym zarzutami pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie przeprowadzili w dniach 04.10-13.11.2017r. kontrolę w przedmiotowej sprawie. Na podstawie protokołu z kontroli KWE.1711.2.2017 z dnia 15.11.2017, w którym zawarto stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości wydano Dyrektor stosowne zalecenia. Pismem z dnia 7.12.2017 roku Skarżona przyjęła w całości zalecenia wydane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27.11.2017.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z całą dokumentacją sprawy i wyjaśnieniami pracowników wydziałów merytorycznych Starostwa wnioskuje o
uznanie skargi za zasadną w części dotyczącej zarzutów:
• stosowania przez Dyrektor nepotyzmu, zarzut numer 2,
• nieprzestrzegania: Uchwały RPW NR XXXIX-455/2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze (…), zarzut numer 3,
• nieprzestrzegania Uchwały RPW NR V-45/2015 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. (…), zarzut numer 4
• wykorzystanie mienia publicznego do celów prywatnych, zarzut numer 7
• nieprzestrzegania przepisów BHP, zarzut numer 8
• wprowadzania przez Dyrektor niezdrowych stosunków między pracownikami polegającego na sporządzaniu notatek służbowych nt. pracowników nie informując ich o tym. zarzut numer 12

uznanie skargi za bezzasadną w części dotyczącej zarzutów:
• nieprzestrzegania Uchwały RPW NR XIII-153/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach; zarzut numer 1
• niewykonywania aneksów arkusza organizacyjnego w związku ze zmianami organizacji nauczania w trakcie roku szkolnego zarzut numer 5
• nieprzestrzegania ustawy i regulaminu o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zarzut numer 6
• nieprzestrzegania regulaminu Rady Pedagogicznej, zarzut numer 10
• fałszowania i poświadczania nieprawdy w dokumentach, zarzut numer 11
• nieprzestrzegania regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zarzut numer 13
• utrudniania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarzut numer 14

Ponadto, uznano Radę Powiatu za organ niewłaściwy do rozpatrzenia zarzutów w zakresie:

• wypłacenie wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny (…), zarzut numer 9 (Zarzut rozpatrywany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie)
• nieuzasadnionego zwolnienia nauczyciela mianowanego oraz związanego z tym faktem wydatkowania środków publicznych. zarzut numer 15 (Zarzut rozpatrywany przez Sąd Pracy)


Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 448 razy.