Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent do spraw: obsługi organizacyjnej i administracyjnej Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2018 r.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
Ogłoszenie o naborze NR 23089 z dnia 27.02.2018 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
referent
do spraw: obsługi organizacyjnej i administracyjnej
Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
WOŁOMIN
ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WOŁOMINIE, UL. LEGIONÓW 78, 05-200 WOŁOMIN


WARUNKI PRACY
- narażenie na stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków
- czas pracy zgodny z przepisami Kodeksu pracy i Ustawy o służbie cywilnej
- Inspektorat zajmuje część parteru i pierwszego piętra w budynku bez windy
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
ZAKRES ZADAŃ
• obsługa kancelaryjna
• rejestrowanie wpływającej i wysyłanej korespondencji
• prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej
• zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
• przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności Inspektoratu
• współdziałanie z właściwymi organami w zakresie kompetencji nadzoru budowlanego
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie
• doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
• znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
• znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
• znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: w organie nadzoru budowlanego
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• Dokumenty należy złożyć do: 13.03.2018
• Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
• Miejsce składania dokumentów:
Kancelaria Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin (czynna w godzinach: pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 8:00-16:00)

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem.
Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii Inspektoratu).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta".
Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 776-44-94 wew. 102.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.02.2018 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.02.2018 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 15.48Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 795 razy.