Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIV – 507/2018

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji częściowo uchylona na podstawie uchwały Nr 5.94.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018r.
UCHWAŁA NR XLIV – 507/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji.


§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
2) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Wołomiński;
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę publiczną, prowadzoną na terenie Powiatu przez inne osoby prawne, niż Powiat lub osoby fizyczne;
4) poradni psychologiczno – pedagogicznej – należy przez to rozumieć publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, prowadzoną na terenie Powiatu przez osoby prawne, inne niż Powiat lub osoby fizyczne;
5) uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, dziecko lub uczestnika zajęć w poradni psychologiczno – pedagogicznej w rozumieniu ustawy;
6) Starostwie Powiatowym - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wołominie, posiadające Kancelarię w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3;
7) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne osoby prawne niż Powiat lub osoby fizyczne prowadzące na terenie Powiatu szkołę lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
8) Kontrolujących – należy przez to rozumieć pracowników Starostwa Powiatowego lub inne osoby, imiennie upoważnione przez Zarząd Powiatu do przeprowadzenia kontroli;
9) Kontrolowanym - należy przez to rozumieć szkołę lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną, które otrzymały dotację z budżetu Powiatu.


§ 3

1. Organ prowadzący składa Wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Kancelarii Starostwa Powiatowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do 5 dnia każdego miesiąca, Organ prowadzący, składa w Kancelarii Starostwa Powiatowego Informację o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3. Do 5 dnia każdego miesiąca, Organ prowadzący poradnię psychologiczno - pedagogiczną, oprócz Informacji, o której mowa w ust. 2, składa w Kancelarii Starostwa Powiatowego Informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3:
1) podają liczbę uczniów, zgodne ze stanem faktycznym w księdze uczniów i dziennikach lekcyjnych oraz dokumentacją przebiegu obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub specjalistycznych;
2) dotyczące miesięcy: lipiec i sierpień, sporządzane są na podstawie faktycznego uczestnictwa uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych lub specjalistycznych w miesiącu czerwcu;
3) dotyczące absolwentów sporządzane są na podstawie faktycznego ich uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych lub specjalistycznych.
5. Obowiązkiem Organu prowadzącego jest:
1) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, rewalidacyjno – wychowawczej, potwierdzającej faktyczny udział uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu;
2) prowadzenie dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu;
3) zamieszczanie na dowodzie księgowym adnotacji: „płatne z dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego” oraz opisu przeznaczenia wydatku.


§ 4

1. Poradni psychologiczno – pedagogicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia, w wysokości planu finansowego poradni psychologiczno – pedagogicznej danego profilu, prowadzonej przez Powiat, pomniejszonego o kwotę wydatków na dodatki dla nauczycieli, o których mowa w obowiązującym regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i podzielonego przez liczbę statystyczną uczniów, wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września każdego roku i w dokumentacji poradni o podobnym profilu.
2. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju ucznia otrzymuje dotację w wysokości określonej w art. 15 ustawy, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1.
3. Szkoła, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości określonej w art. 25 ust. 1 ustawy.
4. Szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości określonej w art. 25 ust. 3 ustawy.


§ 5

1. Dotacja przekazywana jest zgodnie z art. 34 i 35 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przekazanie części dotacji za styczeń 2018 r. następuje do 31 stycznia 2018 r.
3. Kwoty dotacji dla szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki są przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazanej przez Organ prowadzący w Informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały.
4. Kwoty dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznej są przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazanej przez Organ prowadzący w Informacji, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 uchwały.
5. Dotacje, o których mowa w § 4 ust. 1 – 4 uchwały są przekazywane pod warunkiem, że Organ prowadzący szkołę /poradnię psychologiczno-pedagogiczną:
1) przekaże do Kancelarii Starostwa Powiatowego Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, z planowaną liczbą uczniów, do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
2) przekaże dane do systemu informacji oświatowej, według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. W przypadku zmiany rachunku bankowego, Organ prowadzący zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia pisemnej informacji o tym fakcie w Kancelarii Starostwa Powiatowego.
7. Do czasu otrzymania od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, informacji o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, dotacja będzie naliczana na podstawie wysokości subwencji oświatowej przewidzianej na jednego ucznia jednostki w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.


§ 6

1. Organ prowadzący szkołę/poradnię psychologiczno-pedagogiczną sporządza Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, Organ prowadzący przekazuje w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji, w formie podpisanego dokumentu, do Kancelarii Starostwa Powiatowego.
3. Do rocznego rozliczenia przekazanej dotacji, Powiat ma prawo żądać przedłożenia do wglądu, w siedzibie Organu prowadzącego, oryginału dokumentacji dotyczącej ewidencji uczniów i poniesionych wydatków, wskazanych w Rocznym rozliczeniu otrzymanej dotacji.
4. W przypadku likwidacji szkoły/poradni psychologiczno-pedagogicznej, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji podlega przekazaniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak, niż w dniu likwidacji szkoły/poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Szkoły/poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zobowiązane są do bieżącego prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


§ 7

1. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokonywać kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w Informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 6 ust. 1 na podstawie dokumentacji udostępnionej do wglądu przez Organ prowadzący lub dyrektora szkoły/poradni psychologiczno-pedagogicznej, obejmującej:
1) kontrolę zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w Informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 6 ust. 1 uchwały;
2) kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy;
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
3. Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Kontrolujących.
5. Kontrolujący mają prawo do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli, wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.
6. Kontrolujący mają prawo sporządzania odpisów, wyciągów, wydruków, zestawień, wyliczeń oraz kopii, fotokopii kontrolowanej dokumentacji.
7. Osoba uprawniona/upoważniona do potwierdzania, w imieniu Kontrolowanego, dokumentów za zgodność z oryginałem na wniosek Kontrolujących, potwierdza za zgodność z oryginałem: odpisy, wyciągi, zestawienia, obliczenia, wydruki, kopie, a także udziela informacji i wyjaśnień.
8. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą Kontrolowanego, Organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie Kontrolowanego.


§ 8

1. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) zakres przedmiotowy i termin kontroli;
4) termin ważności upoważnienia.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się Organ prowadzący szkołę/poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem kontroli, wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli, terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
4. Jeżeli, w wyniku kontroli, zostanie stwierdzone, że dotacja została:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrana nienależnie;
3) pobrana w nadmiernej wysokości;
4) niewykorzystana w całości;
podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu, na zasadach określonych w art. 251
i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).


§ 9

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kontrolowanego i jeden dla Powiatu.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego Organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli i terminu jej trwania;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) opis załączników do protokołu;
7) adnotację o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego - na każdej stronie protokołu.
3. Protokół podpisują Kontrolujący i Kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania oraz niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, zgodnie z ust. 5.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić Kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół
w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska Kontrolujących.
7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
8. O odmowie podpisania protokołu kontroli, złożenia wyjaśnień i odmowie parafowania protokołu Kontrolujący czynią adnotację w protokole.
9. Odmowa podpisania protokołu kontroli, brak złożenia wyjaśnień oraz odmowa parafowania protokołu, nie stanowią przeszkody do realizacji ustaleń kontroli oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym protokół, w sposób zgodny z ust. 2, podpisują jedynie Kontrolujący.


§ 10

Do rozliczenia dotacji za 2017 rok stosuje się przepisy uchwały nr XXVIII-290/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.02.2017 r. poz. 1058) zmienionej uchwałą nr XXXI-308/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 03.03.2017 r. poz. 2089).


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 13

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 01.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 23.03.2018 r., godz. 08.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2018 r., godz. 08.39Emilia PłachetkoEdycja strony
05.02.2018 r., godz. 12.35Małgorzata JeznachEdycja strony
05.02.2018 r., godz. 12.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3715 razy.