Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIV - 495/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
UCHWAŁA NR XLIV - 495/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVII – 347/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce, w § 1 zmienia się ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Powiat przekaże w roku 2018 na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 736 356 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) w formie dotacji celowej”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 01.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 808 razy.