Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Udzielanie pomocy repatriantom na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pokój nr 012)
wejście B od strony ul. Prądzyńskiego (przyziemie),
tel.: (22) 346-11-04
fax: (22) 787-34-19

Naczelnik Wydziału:
Dorota Romańczuk

Godziny pracy wydziału:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

W OKRESIE EPIDEMII:
- poniedziałek: 8.00 - 17.00
- wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
- piątek: 8.00 - 15.00

Osoby prowadzące sprawy repatriantów:
Dorota Romańczuk - naczelnik Wydziału

Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 6.577,07 zł (rok 2021) na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.

W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych.

Pomoc, o której mowa powyżej, nie przysługuje repatriantowi umieszczonemu w ośrodku na podstawie decyzji w sprawie przyznania miejsca w ośrodku.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Podstawa prawna:
* ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
* ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1472),
* rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. poz. 1352),
* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1204),

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego określający:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) nazwisko rodowe matki;
5) datę urodzenia;
6) adres miejsca zamieszkania;
7) datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
8) liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe;
9) imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy, każdej z osób, o których mowa w pkt 8;
10) informację na temat wysokości i zakresu pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2, przyznanej dotychczas wnioskodawcy lub członkowi jego najbliższej rodziny objętemu wnioskiem, decyzją starosty, wydana przed dniem złożenia wniosku;
11) uzasadnienie wniosku.
2. Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeśli jest osobą małoletnią - kopię dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje.
3. Dowód poniesienia kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadku osoby małoletniej - dowód poniesienia kosztów przez repatrianta, pod którego opieką pozostaje.
4. Dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.
5. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku.
6. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

Opłaty:
Brak.

Czas rozpatrywania sprawy:
• do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami,
• kwoty stanowiące równowartość pomocy wypłaca się w terminie 45 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego (00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5) za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 104 (parter); godziny pracy: poniedziałki: 10.00 - 18.00; wtorki - piątki: 8.00 - 16.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200, ul. Prądzyńskiego 3.
• Podanie danych jest niezbędne w celu udzielenia pomocy finansowej z budżetu państwa.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie 00-624 przy ul. Marszałkowska 3/5, na podstawie rozdział 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1472).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), i zgodnie z treścią RODO.
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Jarosław Franczak, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat liczony od zakończenia postępowania o udzielenie pomocy finansowej, a po upływie tego okresu wieczyście w Archiwum Państwowym (kat. archiwalna A).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.08.2005 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 19.03.2021 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2021 r., godz. 11.24Dorota RomańczukEdycja strony
09.02.2021 r., godz. 10.29Dorota RomańczukEdycja strony
28.09.2020 r., godz. 12.37Dorota RomańczukEdycja strony
01.07.2020 r., godz. 15.26Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2020 r., godz. 10.03Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.20Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.07Dorota RomańczukEdycja strony
13.08.2019 r., godz. 08.57Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2019 r., godz. 15.26Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 10.58Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 10.57Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 10.57Dorota RomańczukEdycja strony
06.09.2018 r., godz. 13.34Dorota RomańczukEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 11.44Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 13.54Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.25Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.24Dorota RomańczukEdycja strony
09.04.2018 r., godz. 14.13Dorota RomańczukEdycja strony
09.04.2018 r., godz. 14.11Dorota RomańczukEdycja strony
09.04.2018 r., godz. 14.10Dorota RomańczukEdycja strony
16.05.2017 r., godz. 13.14Dorota RomańczukEdycja strony
16.05.2017 r., godz. 13.13Dorota RomańczukEdycja strony
10.05.2017 r., godz. 11.47Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.43Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.42Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.18Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.17Dorota RomańczukEdycja strony
01.03.2017 r., godz. 14.18Dariusz DąbrowskiEdycja strony
24.02.2017 r., godz. 15.56Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.22Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.14Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.14Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.05Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.05Dorota RomańczukEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 09.02NieznanyEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.27NieznanyEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.18NieznanyEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 10.24NieznanyEdycja strony
28.09.2012 r., godz. 15.05NieznanyEdycja strony
27.01.2012 r., godz. 09.23Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.01.2012 r., godz. 09.22Katarzyna RutkowskaEdycja strony
01.08.2005 r., godz. 10.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6700 razy.