Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 26.07.2017r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana W. S. z dnia 26.07.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczące nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego polegające na niedopełnieniu obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1007), nakładającego na właściciela nieruchomości obowiązek niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej, pod rygorem grzywny.
Skarżący zarzuca, że Starosta Wołomiński dotychczas nie ujawnił w księdze wieczystej swojego prawa własności do działki o nr ew. 26/1 obręb Kraszew Nowy, gmina Klembów, nabytej na postawie decyzji Wójta Gminy Klembów Nr 6831.80.3.2012
z dnia 30.10.2013r.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 31.08.2017r., 19.09.2017r., 25.09.2017r., 27.09.2017r., 28.09.2017r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji wnioskuje o uznanie skargi za bezprzedmiotową ponieważ wniosek o ujawnienie prawa własności Powiatu do w/w działki został złożony w dniu 08.08.2017r., natomiast wpisu do księgi wieczystej dokonano w dniu 13.09.2017r.
Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego stwierdza bezprzedmiotowość skargi, gdyż stan prawny w/w nieruchomości został uregulowany przed rozpoznaniem skargi
i oddala ją jako bezzasadną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2017 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2017 r., godz. 09.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2017 r., godz. 09.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 535 razy.