Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zespół Szkół w Wołominie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo - malarskich

Oferty z dopiskiem REMONT SALI należy składać do dnia 2017-10-30 do godziny 9:00. Miejsce : sekretariat Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY REMONTOWO - MALARSKIE.

SEKCJA I
Zamawiający
I . 1) Nazwa i adres : Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, Tel./fax. 22 776-27-53

SEKCJA II :
Przedmiot zamówienia
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Roboty remontowo - malarskie
w Zespole Szkół w Wołominie.
II. 1.2) Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót malarskich wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Wołominie w dwóch pomieszczeniach:
- SUFIT (54+18 m2) - usuwanie starej farby , uzupełnienie i wyrównanie ubytków, położenie wewnętrznych gładzi gipsowych (jednowarstwowych), gruntowanie, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
- ŚCIANY (76,8 m2) - usuwanie starej farby, wymiana drzwi (2mx0,90m – szt 1), uzupełnienie i wyrównanie ubytków, położenie wewnętrznych gładzi gipsowych (jednowarstwowych) gruntowanie, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi, wymiana kratek wentylacyjnych 2 szt.
LAMPERIE (81 m2) - usuwanie starej farby, uzupełnienie i wyrównanie ubytków w tynku, położenie wewnętrznych gładzi gipsowych (jednowarstwowych), gruntowanie, położenie tynku mozaikowego.
- montaż opraw oświetleniowych szt. 1, wymiana wyłączników i gniazd szt. 4.
WYMIANA PARAPETÓW – 9 mb
PODŁOGA;
• Cyklinowanie i lakierowanie podłogi na powierzchni 50 m2
• Ułożenie paneli podłogowych AC5 na powierzchni 14 m2
• Ułożenie wykładziny przemysłowej na powierzchni 18 m2

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : Zakończenie 01.12 2017 r.
SEKCJA III
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium : Zamawiający nie przewiduje wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie
III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.3.1) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu określania dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty ,albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem roboty malarskie o wartości nie niższej niż 10 000 zł, poda ich rodzaj i wartość , daty i miejsce wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
SEKCJA IV
Procedura
IV.1) Tryb udzielania zamówienia : zapytanie ofertowe
IV.2) Kryteria oceny oferty : najniższa cena
IV.2.1) Czy prowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
IV.3)Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie
IV.4.) Informacje administracyjne
IV.4.1) Specyfikę istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem : Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, Tel./fax. 22 776-27-53
IV.4.2) Termin i miejsce składania ofert
Oferty z dopiskiem REMONT SALI należy składać do dnia 2017-10-30 do godziny 9:00. Miejsce : sekretariat Zespołu Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, Tel./fax. 22 776-27-53. Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres: zs-wolomin@o2.pl, lub faxem na nr (22)7762753

Otwarcie ofert 2017-10-30 godzina 9:30
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części zamówienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 11.10.2017 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 11.10.2017 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2017 r., godz. 11.21Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 11.14Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 11.14Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 11.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 11.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 11.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
11.10.2017 r., godz. 11.11Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3353 razy.