Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
I.1 Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 826 012 zł, z następujących źródeł :
a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 826 012 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na realizację zadań drogowych, (600.60014.6300) w tym :
- z Gminy Kobyłka kwota 210 000 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ul Wołomińskiej (kwota 10 000 zł) oraz pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej, (kwota 200 000 zł ),
- z Gminy Zielonka kwota 1 000 000 zł na realizację zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul. Dworkowej ,
- z Gminy Wołomin kwota 215 200 zł na realizacje zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W w ul Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie.
- z Gminy Ząbki kwota 400 812 zł na realizacje zadania Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm Ząbki.
b. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe o kwotę 11 823 zł z tytułu otrzymania dotacji z PFRON na dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Prądzyńskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych,(750.75020.2440 )
c. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 400 zł , tytułem darowizny przeznaczonej na realizację Poradnianego Projektu Profilaktyczno- Edukacyjnego Nie dla przemocy wobec dzieci (854.85406.0960)
2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 287 200 zł , w tym :
a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 287 200 zł pomoc finansowa z Gminy Ząbki, (600.60014.6300 )
b. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o kwotę 1 000 000 zł pomoc finansowa z Gminy Zielonka na zadanie pn. Rozbudowa ZS w Zielonce (zmiana przeznaczenia 801.80130.6300 )
Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 551 035 zł
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 020 035 zł w następujących pozycjach :
1 ) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe o kwotę 826 012 zł w tym :
- zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mareckiej , Szerokiej i Dworkowej oraz budowa drogi powiatowej w ul Dworkowej (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 10 000 zł na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Wołomińskiej gm. Kobyłka, (600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 215 200 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie, gm. Wołomin, 600.60014.6050),
- zwiększenie nakładów o kwotę 400 812 zł na zadnie Przebudowa Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki (600.60014.6050)
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe o kwotę 103 623 zł przeznaczoną na :
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53 623 zł przeznaczoną na dostosowanie wejścia do budynku przy ul. Prądzyńskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (750.75020.4270 )
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 50 000 zł pn. Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie ( 750.75020.6050 ).
3 ) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Szpitala powiatowego.
4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno- pedagogiczne o kwotę 400 zł przeznaczoną na zwiększenie wydatków bieżących PPP- Tłuszcz ( 854.85406.4210 )
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 60 000 zł przeznaczona na zadanie Zagospodarowanie terenu przy pomniku w miejscowości Księżyki, gm. Strachówka.
2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 469 000 zł w tym :
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi gminne o kwotę 347 200 zł
- pomocy finansowej na zadanie Przebudowa ul. Legionów w Ząbkach. Kwota 287 200 zł,
- zadanie Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm. Wołomin 60 000 zł
2. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 30 000 zł wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych (851.85149.4280).
3. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 rodziny zastępcze o kwotę 91 800 zł oszczędności w związku z wypłatą świadczeń dla rodzin ze środków projektu Nowe horyzonty (855,85508.3110 ).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 551 035 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017.

V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 17.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.09.2017 r., godz. 17.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2017 r., godz. 17.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 713 razy.